Hovedtall

 

  Januar - Desember
  2018 2017
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 2.403 1,53 2.225 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 2.177 1,39 2.005 1,37
Netto avk. på finansielle investeringer 757 0,48 760 0,52
Sum inntekter 5.337 3,40 4.989 3,42
Sum driftskostnader 2.624 1,67 2.369 1,62
Resultat før tap 2.713 1,73 2.621 1,80
Tap på utlån, garantier m.v. 263 0,17 341 0,23
Resultat før skatt  2.450 1,56 2.279 1,56
Skattekostnad 509 0,32 450 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 149 0,10 -1 0,00
Periodens resultat 2.090 1,33 1.828 1,25
Renter hybridkapital 37   33  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 2.052   1.795  
         
Nøkkeltall 31.12.18   31.12.17  
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning 2) 12,2 %   11,5 %  
Kostnadsprosent 2) 49 %   47 %  
Balansetall        
Brutto utlån til kunder 120.473   112.071  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 160.317   148.784  
Innskudd fra kunder 80.615   76.476  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 67 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 50 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 7,8 %   8,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 5,4 %   13,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 156.992   145.948  
Forvaltningskapital 160.704   153.254  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt        
Tapsprosent utlån 2) 0,17 %   0,24 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,19 %   0,19 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,86 %   0,80 %  
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent  18,5 %   18,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,3 %   16,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,6 %   14,6 %  
Kjernekapital 16.472   15.707  
Netto ansvarlig kapital 18.743   17.629  
Likviditetsdekning (LCR) 183 %   164 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 %   7,2 %  
Kontor og bemanning        
Antall bankkontor 48   48  
Antall årsverk 1.493   1.403  
         
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital        
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten        

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.12.18 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,62 129,38 129,64 129,43 129,83
Børskurs 84,20 82,25 64,75 50,50 58,50
Børsverdi (mill. kroner) 10.914 10.679 8.407 6.556 7.595
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 83,87 78,81 73,35 67,39 62,04
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 9,97 8,71 7,93 6,96 8,82
Utbytte per EKB  5,10 4,40 3,00 2,25 2,25
Pris / Resultat per EKB 2) 8,44 9,44 8,17 7,26 6,63
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,00 1,04 0,88 0,75 0,94
           
2) Definert som altarnetivt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten          

 

                                 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN