Balanse

 

Morbank     Konsern 
31.12.17 31.12.18 (mill. kr) Note 31.12.18 31.12.17
3.313 883 Kontanter og fordringer på sentralbanker   883 3.313
9.543 11.178 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   5.074 4.214
104.769 112.659 Netto utlån til kunder 5 119.728 110.959
19.895 20.428 Sertifikater og obligasjoner  15 20.348 19.736
4.328 3.914 Derivater 15 4.119 4.351
169 391 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.873 1.825
3.940 4.309 Investering i eierinteresser   6.098 5.760
3.120 2.610 Investering i konsernselskaper   - -
82 82 Virksomhet holdt for salg 2 43 649
522 533 Immaterielle eiendeler   851 793
703 733 Øvrige eiendeler 12 1.687 1.654
150.383 157.720 Eiendeler   160.704 153.254
9.047 8.546 Innskudd fra kredittinstitusjoner   9.214 9.607
77.362 81.448 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 80.615 76.476
42.194 44.269 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 44.269 42.194
3.341 2.933 Derivater 15 2.982 3.343
909 1.892 Annen gjeld 13 2.670 1.923
- - Virksomhet holdt for salg 2 1 1
2.159 2.224  Ansvarlig lånekapital  14 2.268 2.201
135.011 141.311 Sum gjeld   142.018 135.744
2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597
-0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -4 -8
895 895  Overkursfond    895 895
5.079 5.602  Utjevningsfond    5.594 5.072
571 661  Avsatt utbytte   661 571
322 373  Avsatt gaver    373 322
4.831 5.126  Grunnfondskapital    5.126 4.831
126 155  Fond for urealiserte gevinster    155 126
- -  Annen egenkapital    1.608 1.547
950 1.000  Hybridkapital    1.043 993
     Ikke-kontrollerende eierinteresser    637 565
15.372 16.409  Sum egenkapital    18.686 17.510
150.383 157.720  Gjeld og egenkapital    160.704 153.254

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN