Endring i egenkapital

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for-urealiserte gevinster Annen  egenkapital Sum  egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.17 2.597 895 950   4.499 4.490 609 126 - 14.166
Periodens resultat - - 33   327 580 893 17 - 1.850
Utvidede resultatposter                    
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - 15 15
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -18 -18
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - -3 -3
Totalresultat for perioden - - 33   327 580 893 17 -3 1.847
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2016 - - -   - - -389 - -0 -390
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -220 - - -220
Betalte renter hybridkapital - - -33   - - - - - -33
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - -   5 9 - -17 3 -
Sum transaksjoner med eierne 0 - -33   5 9 -609 -17 3 -642
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 - 15.372
                     
                     
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 - 15.372
Implementeringseffekt IFRS 9                 -17  -17
Egenkapital per 1.1.18 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 -17  15.355
                      
Periodens resultat - - -   - - - - 1.285 1.285
Utvidede resultatposter                    
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - 7 7
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat                 -2 -2
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - 5 5
Totalresultat for perioden - - -   - - - - 1.290 1.290
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - - -   - - -571 - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -322 - - -322
Ny hybridkapital - - 324   - - - - - 324
Tilbakekjøp hybridkapital - - -160   - - - - - -160
Betalte renter hybridkapital - - -20   - - - - - -20
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - -       - - -0 -0
Sum transaksjoner med eierne 0 - 144   - 0 -893 - -0 -749
Egenkapital per 30.06.18 2.597 895 1.094   4.831 5.079 - 126 1.273 15.895

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen  egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum  egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.593 895 950   4.499 4.487 609 139 1.656 425 16.253
Periodens resultat - - 33   327 580 893 17 -54 32 1.828
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - 8 - 8
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - 15 - 15
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -16 1 -15
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - 7 1 8
Totalresultat for perioden - - 33   327 580 893 17 -46 32 1.836
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2016 - - -   - - -389 - -0 - -390
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -220 - - - -220
Ny hybridkapital - - 43   - - - - - - 43
Betalte renter hybridkapital - - -33   - -   - - - -33
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -4 - -   - -4 - - -12 - -21
Andre egenkapitalføringer - - -   5 9 - -30 -31 2 -44
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -21 - -21
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - -   - - - - - 105 105
Sum transaksjoner med eierne -4 - 9   5 5 -609 -30 -63 107 -580
Egenkapital per 31.12.17 2.588 895 993   4.831 5.072 893 126 1.547 565 17.510
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.588 895 993   4.831 5.072 893 126 1.547 565 17.510
Implementeringseffekt IFRS 9                  -25   -25
Egenkapital per 1.1.18 2.588 895 993 - 4.831 5.072 893 126 1.521 565 17.484
Periodens resultat - - -   - - - - 1.182 27 1.209
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -10 - -10
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - 7 - 7
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - - -   - - - - -2 - -2
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -1 -1 -2
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - -6 -1 -7
Totalresultat for perioden - - -   - - - - 1.176 26 1.202
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2017 - - -   - - -571 - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -322 - - - -322
Ny hybridkapital - - 324   - - - - - - 324
Tilbakekjøp hybridkapital - - -160   - - - - - - -160
Betalte renter hybridkapital - - -20   - -   - - - -20
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -2 - -   - 4 - - -12 - -11
Andre egenkapitalføringer - - -   - - - - 34   34
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -7 - -7
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - -   - - - - - 30 30
Sum transaksjoner med eierne -2 - 144   - 4 -893 - 15 30 -702
Egenkapital per 30.06.18 2.586 895 1.136   4.831 5.075 - 126 2.712 621 17.984
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet          

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN