Hovedtall

 

  1. halvår  
  2018 2017 2017
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 1.149 1,48 1.066 1,49 2.225 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 1.149 1,48 993 1,39 2.005 1,37
Netto avk. på finansielle investeringer 480 0,62 269 0,38 760 0,52
Sum inntekter 2.778 3,58 2.328 3,25 4.989 3,42
Sum driftskostnader 1.306 1,69 1.169 1,63 2.369 1,62
Resultat før tap 1.471 1,90 1.159 1,62 2.621 1,80
Tap på utlån, garantier m.v. 127 0,16 175 0,24 341 0,23
Resultat før skatt  1.345 1,74 984 1,37 2.279 1,56
Skattekostnad 287 0,37 210 0,29 450 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 151 0,20 2 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 1.209 1,56 776 1,08 1.828 1,25
Renter hybridkapital 20   17   33  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.189   759   1.795  
             
Nøkkeltall 30.6.18   30.6.17   31.12.17  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 14,4 %   9,9 %   11,5 %  
Kostnadsprosent 2) 47 %   50 %   47 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 115.787   107.358   112.071  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 154.790   143.800   148.784  
Innskudd fra kunder 80.343   75.559   76.476  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 69 %   70 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 52 %   53 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 7,6 %   8,5 %   8,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,3 %   12,7 %   13,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 154.973   143.190   145.948  
Forvaltningskapital 159.584   149.449   153.254  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,17 %   0,25 %   0,23 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,18 %   0,18 %   0,19 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 1,05 %   0,80 %   0,80 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  19,0 %   19,0 %   18,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  17,0 %   16,8 %   16,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 15,0 %   14,9 %   14,6 %  
Kjernekapital 16.488   15.526   15.707  
Netto ansvarlig kapital 18.418   17.552   17.629  
Likviditetsdekning (LCR) 150 %   160 %   164 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,4 %   7,2 %   7,2 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   48   48  
Antall årsverk 1.439   1.408   1.403  

1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.6.18 30.6.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14
Egenkapitalbevisbrøk  63,9 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,31 129,54 129,38 129,64 129,43 129,83
Børskurs 84,50 71,75 82,25 64,75 50,50 58,50
Børsverdi (mill. kroner) 10.926 9.316 10.679 8.407 6.556 7.595
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 80,21 75,40 78,81 73,35 67,39 62,04
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 5,75 3,66 8,71 7,93 6,96 8,82
Utbytte per EKB     4,40 3,00 2,25 2,25
Pris / Resultat per EKB 2) 7,35 9,80 9,44 8,17 7,26 6,63
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,05 0,95 1,04 0,88 0,75 0,94

2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN