Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  Januar - September   Januar - September  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
1.850 1.471 1.649 Resultat etter skatt 1.689 1.275 1.828
50 34 47 + Av- og nedskrivninger 66 74 102
323 252 172 + Tap på utlån/garantier 196 263 341
2.223 1.732 1.868 Tilført fra årets virksomhet 1.951 1.587 2.271
656 -59 1.328 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 898 -420 480
-455 640 835 Økning/(reduksjon) annen gjeld 1.004 890 -339
-8.593 -7.400 -5.647 Reduksjon/(økning) utlån -6.418 -8.558 -9.946
-1.340 607 -3.279 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -2.614 1.582 -322
8.972 5.633 955 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 1.054 5.918 9.308
-1.252 -1.130 -193 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 500 -1.025 -902
-2.259 -354 94 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 15 -351 -2.179
-2.047 -331 -4.037 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -3.611 -378 -1.629
-100 -50 -53 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -103 -130 383
-145 -187 281 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 545 51 -685
94 113 -186 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -836 0 -249
-146 -120 43 B) Netto likviditetsendring investeringer -394 -74 -546
-27 321 466 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 467 321 -27
0 0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 12 0 -21
-390 -390 -571 Utbetalt utbytte -571 -390 -390
-220 -220 -322 Besluttet gaveutdeling -322 -220 -220
-33 -25 318 Økning/(reduksjon) i hybridkapital 317 -25 -33
5.860 1.775 1.919 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.917 1.775 5.862
5.191 1.487 1.811 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.820 1.487 5.173
2.998 1.035 -2.184 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.184 1.035 2.998
315 315 3.313 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.313 315 315
3.313 1.351 1.129 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.129 1.351 3.313
2.998 1.035 -2.184 Endring -2.184 1.035 2.998

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN