Balanse

 

Morbank     Konsern 
31.12.17 30.9.17 30.9.18 (mill. kr) Note 30.9.18 30.9.17 31.12.17
3.313 1.351 1.129 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.129 1.351 3.313
9.543 7.596 12.821 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   6.828 2.310 4.214
104.769 103.647 110.225 Netto utlån til kunder 5 117.153 109.649 110.959
19.895 18.005 19.801 Sertifikater og obligasjoner  15 19.721 17.922 19.736
4.328 4.269 2.666 Derivater 15 2.686 4.219 4.351
169 142 355 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 2.662 1.607 1.825
3.940 3.833 4.160 Investering i eierinteresser   5.865 5.820 5.760
3.120 3.120 2.619 Investering i konsernselskaper   - - -
82 231 82 Virksomhet holdt for salg 2 44 30 649
522 484 538 Immaterielle eiendeler   849 720 793
703 1.466 1.026 Øvrige eiendeler 12 2.401 3.284 1.654
150.383 144.144 155.421 Eiendeler   159.337 146.913 153.254
9.047 9.167 8.854 Innskudd fra kredittinstitusjoner   10.106 9.482 9.607
77.362 74.024 78.317 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 77.529 73.086 76.476
42.194 38.091 44.113 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 44.113 38.091 42.194
3.341 3.612 2.930 Derivater 15 3.005 3.645 3.343
909 1.735 2.155 Annen gjeld 13 3.264 2.852 1.923
- - - Virksomhet holdt for salg 2 0 0 1
2.159 2.507 2.625  Ansvarlig lånekapital  14 2.668 2.549 2.201
135.011 129.135 138.994 Sum gjeld   140.687 129.705 135.744
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -5 -8 -8
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
5.079 4.487 5.079  Utjevningsfond    5.075 4.477 5.072
571 - -  Avsatt utbytte   - - 571
322 - -  Avsatt gaver    - - 322
4.831 4.498 4.831  Grunnfondskapital    4.831 4.498 4.831
126 126 126  Fond for urealiserte gevinster    126 139 126
- 10 -19  Annen egenkapital    1.509 1.895 1.547
950 925 1.268  Hybridkapital    1.310 925 993
- 1.471 1.649  Ordinært resultat    1.689 1.275 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    623 516 565
15.372 15.009 16.428  Sum egenkapital    18.650 17.208 17.510
150.383 144.144 155.421  Gjeld og egenkapital    159.337 146.913 153.254

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN