Resultatregnskap

Morbank         Konsern    
      Januar - September      Januar - September       
2017 3.kv.17 3.kv.18 2017 2018* (mill. kr) Note 2018* 2017 3.kv.18 3.kv.17 2017
3.571 893 944 2.652 2.741 Renteinntekter    2.975 2.836 1.025 959 3.825
    478   1.401 Herav renteinntekt amortisert kost   1.638   559    
1.599 388 410 1.196 1.205 Rentekostnader   1.217 1.200 414 389 1.600
1.972 505 534 1.456 1.536 Netto renteinntekter 10 1.759 1.636 610 570 2.225
1.098 294 272 807 823 Provisjonsinntekter   1.044 1.018 344 360 1.390
98 25 24 70 70 Provisjonskostnader   126 120 45 46 168
38 9 6 26 23 Andre driftsinntekter   716 577 186 168 783
1.038 278 253 763 776 Netto provisjons- og andre inntekter   1.634 1.475 486 482 2.005
629 0 18 608 514 Utbytte   6 5 0 1 6
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 286 290 105 126 437
146 64 35 97 204 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 370 209 77 108 317
776 64 53 705 718 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   662 504 182 235 760
3.786 847 841 2.924 3.030 Sum inntekter   4.055 3.615 1.277 1.287 4.989
575 146 143 449 448 Personalkostnader   1.193 1.063 376 357 1.426
634 155 160 465 487 Andre driftskostnader   729 688 240 225 943
1.209 301 303 914 935 Sum driftskostnader 11 1.922 1.751 616 582 2.369
2.577 546 538 2.010 2.095 Resultat før tap   2.133 1.864 661 705 2.621
323 85 60 252 172 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 196 263 69 88  341
2.253 462 478 1.758 1.923 Resultat før skatt  3 1.937 1.601 592 617 2.279
403 114 113 288 354 Skattekostnad   405 328 119 118 450
- - - - 80 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 157 2 6 -0 -1
1.850 348 365 1.471 1.649 Periodens resultat   1.689 1.275 480 500 1.828
33 8 7 25 27 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   28 25 7 8 33
1.162 217 229 925 1.038 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.044 787 301 313 1.128
655 123 129 521 585 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   588 444 170 176 636
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   29 19 2 2 32
1.850 348 365 1.471 1.649 Periodens resultat   1.689 1.275 480 500 1.828
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 8,07 6,08 2,32 2,42 8,71
* Resultatregnskapet for perioden januar - september 2018 reflekterer implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. For ytterligere informasjon om effekter av implementeringen, se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

 

 

Utvidet resultatregnskap

 

Morbank    Konsern
      Januar - September    Januar - September      
2017 3.kv.17 3.kv.18 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 3.kv.18 3.kv.17 2017
1.850 348 365 1.471 1.649 Periodens resultat 1.689 1.275 480 500 1.828
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-24  - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -3 - - -20
6  - - - - Skatt på estimatavvik pensjon 1 - - 5
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 -1 0 -1 4
-18 - - - - Sum  -1 -1 0 -1 -11
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
15 -3 -7 6 - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - 6 -7 -3 15
-  - -0 - -2 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -2 - -0 - -
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -13 1 -3 0 4
- - - - -  Skatt  - - 0 - -
15 -3 -7 6 -2  Sum  -15 7 -9 -3 19
1.847 345 358 1.477 1.648 Totalresultat 1.673 1.282 471 495 1.836
33 8 7 25 27 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 28 25 7 8 33
1.160 215 225 928 1.037 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat  1.034 791 295 310 1.132
654 121 127 523 584 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat  583 446 166 175 638
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 28 19 2 2 32
1.847 345 358 1.477 1.648 Totalresultat  1.673 1.282 471 495 1.836

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN