Hovedtall

 

  Januar - September  
  2018 2017 2017
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 1.759 1,50 1.636 1,51 2.225 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 1.634 1,40 1.475 1,36 2.005 1,37
Netto avk. på finansielle investeringer 662 0,57 504 0,47 760 0,52
Sum inntekter 4.055 3,46 3.615 3,34 4.989 3,42
Sum driftskostnader 1.922 1,64 1.751 1,62 2.369 1,62
Resultat før tap 2.133 1,82 1.864 1,72 2.621 1,80
Tap på utlån, garantier m.v. 196 0,17 263 0,24 341 0,23
Resultat før skatt  1.937 1,65 1.601 1,48 2.279 1,56
Skattekostnad 405 0,35 328 0,30 450 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 157 0,13 2 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 1.689 1,44 1.275 1,18 1.828 1,25
Renter hybridkapital 28   25   33  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 1.661   1.250   1.795  
             
Nøkkeltall 30.9.18   30.9.17   31.12.17  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 13,3 %   10,8 %   11,5 %  
Kostnadsprosent 2) 47 %   48 %   47 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 118.044   110.695   112.071  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 157.825   147.146   148.784  
Innskudd fra kunder 77.529   73.086   76.476  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 66 %   66 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 49 %   50 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 7,3 %   9,4 %   8,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,1 %   10,3 %   13,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 156.064   144.121   145.948  
Forvaltningskapital 159.337   146.913   153.254  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,17 %   0,25 %   0,23 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,18 %   0,18 %   0,19 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,86 %   0,83 %   0,80 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent  19,2 %   19,0 %   18,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent  16,7 %   16,6 %   16,6 %  
Ren kjernekapitalprosent 14,9 %   14,6 %   14,6 %  
Kjernekapital 16.542   15.718   15.707  
Netto ansvarlig kapital 18.969   18.004   17.629  
Likviditetsdekning (LCR) 150 %   124 %   164 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,5 %   7,4 %   7,2 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   48   48  
Antall årsverk 1.467   1.415   1.403  
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

Egenkapitalbevis (EKB)  30.9.18 30.9.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14
Egenkapitalbevisbrøk  64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,44 129,40 129,38 129,64 129,43 129,83
Børskurs 90,90 81,25 82,25 64,75 50,50 58,50
Børsverdi (mill. kroner) 11.780 10.549 10.679 8.407 6.556 7.595
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 82,57 79,18 78,81 73,35 67,39 62,04
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 8,07 6,08 8,71 7,93 6,96 8,82
Utbytte per EKB     4,40 3,00 2,25 2,25
Pris / Resultat per EKB 2) 8,45 10,02 9,44 8,17 7,26 6,63
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,10 1,03 1,04 0,88 0,75 0,94
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten
Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN