Resultatregnskap

Morbank     Konsern
  Januar - Mars     Januar - Mars  
2017 2017 2018* (mill. kr) Note 2018* 2017 2017
3.571 876 887 Renteinntekter    962 931 3.825
    458  Herav renteinntekt amortisert kost   534    
1.599 397 391 Rentekostnader   394 398 1.600
1.972 478 496 Netto renteinntekter 10 568 533 2.225
1.098 244 277 Provisjonsinntekter   339 308 1.390
98 21 19 Provisjonskostnader   36 35 168
38 8 10 Andre driftsinntekter   239 182 783
1.038 232 267 Netto provisjons- og andre inntekter   542 455 2.005
629 46 2 Utbytte   2 1 6
- - - Netto resultat fra eierinteresser 3 79 71 437
146 9 39 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 99 66 317
776 55 42 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 180 138 760
3.786 766 805 Sum inntekter   1.290 1.126 4.989
575 153 155 Personalkostnader   403 345 1.426
634 153 152 Andre driftskostnader   241 227 943
1.209 306 306 Sum driftskostnader 11 645 571 2.369
2.577 460 498 Resultat før tap   645 555 2.621
323 87 45 Tap på utlån, garantier m.v. 6 48 89  341
2.253 373 454 Resultat før skatt  3 596 466 2.279
403 85 114 Skattekostnad   131 99 450
- - 1 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 1 -0 -1
1.850 288 341 Periodens resultat   466 367 1.828
33 9 10 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   11 9 33
1.162 179 211 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   286 225 1.128
655 101 119 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   161 127 636
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   8 6 32
1.850 288 341 Periodens resultat   466 367 1.828
               
      Resultat/Utvannet resultat pr egenkapitalbevis  17 2,21 1,74 8,71
               
* Resultatregnskapet for 1. kvartal 2018 reflekterer implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. For ytterligere informasjon om effekter av implementeringen, se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

Utvidet resultatregnskap

 

Morbank    Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
1.850 288 341 Periodens resultat 466 367 1.828
      Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat      
-24 - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -3 - -20
6 - - Skatt på estimatavvik pensjon 1 - 5
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -2 3 4
-18 - - Sum  -4 3 -11
             
      Poster som vil bli reklassifisert til resultat      
15 - -0 Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat -0 - 15
- - 2 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat 2 - -
- - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 7 -0 4
- - -  Skatt  -0 - -
15 - 2  Sum  9 -0 19
1.847 288 343 Totalresultat 471 369 1.836
             
33 9 10 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 11 9 33
1.160 179 212 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat  289 227 1.132
654 101 120 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat  163 128 638
      Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 8 6 32
1.847 288 343 Totalresultat  471 369 1.836

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN