Resultatregnskap

 

 

Morbank     Konsern
    Januar - Desember     Januar - Desember    
4.kv.17 4.kv.18 2017 2018* (mill. kr) Note 2018* 2017 4.kv.18 4.kv.17
920 995 3.571 3.737 Renteinntekter    4.057 3.825 1.082 989
  501   1.902 Herav renteinntekt amortisert kost   2.226   589  
403 434 1.599 1.640 Rentekostnader   1.655 1.600 438 400
517 561 1.972 2.097 Netto renteinntekter 10 2.403 2.225 644 589
291 280 1.098 1.102 Provisjonsinntekter   1.387 1.390 343 372
28 23 98 92 Provisjonskostnader   168 168 42 49
12 9 38 32 Andre driftsinntekter   958 783 242 206
275 266 1.038 1.042 Netto provisjons- og andre inntekter   2.177 2.005 543 529
22 2 629 516 Utbytte   8 6 2 0
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 416 437 130 147
49 -52 146 152 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 334 317 -37 108
71 -50 776 668 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 757 760 95 256
862 777 3.786 3.807 Sum inntekter   5.337 4.989 1.282 1.374
126 129 575 577 Personalkostnader   1.584 1.426 391 362
169 198 634 685 Andre driftskostnader   1.040 943 311 255
295 327 1.209 1.262 Sum driftskostnader 11 2.624 2.369 701 618
567 451 2.577 2.546 Resultat før tap   2.713 2.621 580 756
72 58 323 229 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 263 341 67 78
495 393 2.253 2.316 Resultat før skatt  3 2.450 2.279 513 678
116 102 403 456 Skattekostnad   509 450 104 122
- -18 - 62 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 149 -1 -8 -4
379 273 1.850 1.922 Periodens resultat   2.090 1.828 401 553
8 9 33 36 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   37 33 9 8
237 169 1.162 1.207 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.291 1.128 247 341
134 95 655 680 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   727 636 139 192
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   34 32 6 12
379 273 1.850 1.922 Periodens resultat   2.090 1.828 401 553
        Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 9,97 8,71 1,90 2,63
* Resultatregnskapet for perioden januar - desember 2018 reflekterer implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. For ytterligere informasjon om effekter av implementeringen, se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.

Totalresultat

 

Morbank    Konsern
    Januar - Desember   Januar - Desember    
4.kv.17 4.kv.18 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 4.kv.18 4.kv.17
379 273 1.850 1.922 Periodens resultat 2.090 1.828 401 553
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
-24 18 -24 18 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner 18 -20 -  -20
6 -6 6 -6 Skatt på estimatavvik pensjon -6 5 -  5
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 4 0 5
-18 12 -18 12 Sum  13 -11 0 -10
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
9 -7 15 - Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat - 15 -7 9
- -0 - -2 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -2 - -0 2
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -38 4 -3 -
- - - -  Skatt  - - 0 -
9 -7 15 -2  Sum  -40 19 -9 12
 -8  6  -3  11 Sum andre inntekter og kostnader -27   8  -9  1
371 278 1.847 1.933 Totalresultat 2.063 1.836 392 554
8 9 33 36 Hybrikapitaleiernes andel av periodens totalresultat 37 33 9 8
232 172 1.160 1.213 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.274 1.132 241 341
131 97 654 684 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 718 638 136 192
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 34 32 6 13
371 278 1.847 1.933 Totalresultat 2.063 1.836 392 554
                   
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.     

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN