Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern   
  1. halvår 18   1. halvår 18  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
1.850 1.106 1.285 Resultat etter skatt 1.209 759 1.828
50 22 30 + Av- og nedskrivninger 43 49 102
323 167 112 + Tap på utlån/garantier 127 175 341
2.223 1.295 1.427 Tilført fra årets virksomhet 1.378 983 2.271
656 109 -4.268 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -4.610 -348 480
-455 -41 642 Økning/(reduksjon) annen gjeld 678 126 -339
-8.593 -4.401 -3.382 Reduksjon/(økning) utlån -3.878 -5.210 -9.946
-1.340 -1.800 -1.258 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -864 -1.105 -322
8.972 8.104 3.717 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.867 8.391 9.308
-1.252 -1.038 -339 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner 282 -988 -902
-2.259 -2.757 1.174 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 1.096 -2.756 -2.179
-2.047 -529 -2.287 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.050 -906 -1.629
-100 -26 -33 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -79 -97 383
-145 -121 311 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 661 239 -685
94 57 -180 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -708 146 -249
-146 -89 98 B) Netto likviditetsendring investeringer -126 288 -546
-27 2 -12 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -12 2 -27
0 0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -11 0 -21
-390 -389 -571 Utbetalt utbytte -571 -389 -390
-220 -220 -322 Besluttet gaveutdeling -322 -220 -220
-33 - 144 Økning/(reduksjon) i hybridkapital 144 - -33
5.860 3.358 1.040 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 1.038 3.358 5.862
5.191 2.751 280 C) Netto likviditetsendringer finansiering 267 2.751 5.173
2.998 2.133 -1.910 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -1.910 2.133 2.998
315 315 3.313 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.313 315 315
3.313 2.448 1.403 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.403 2.448 3.313
2.998 2.133 -1.910 Endring -1.910 2.133 2.998

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN