Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv 
  2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016
Renteinntekter  1.025 989 962 989 959 945 931 917 874
Rentekostnader 414 408 394 400 389 413 398 413 414
Netto renteinntekter 610 581 568 589 570 532 533 504 460
Provisjonsinntekter 344 361 339 372 360 349 308 300 326
Provisjonskostnader 45 45 36 49 46 38 35 35 34
Andre driftsinntekter 186 291 239 206 168 227 182 149 120
Netto provisjons- og andre inntekter 486 607 542 529 482 538 455 414 412
Utbytte 0 4 2 0 1 3 1 1 13
Netto resultat fra eierinteresser 105 102 79 147 126 94 71 74 103
Netto resultat fra finansielle instrumenter 77 195 99 108 108 35 66 153 157
Netto avk. på finansielle investeringer 182 300 180 256 235 131 138 228 274
Sum inntekter 1.277 1.488 1.290 1.374 1.287 1.202 1.126 1.146 1.145
Personalkostnader 376 413 403 362 357 362 345 251 294
Andre driftskostnader 240 248 241 255 225 236 227 231 210
Sum driftskostnader 616 661 645 618 582 598 571 482 504
Resultat før tap 661 827 645 756 705 604 555 664 641
Tap på utlån, garantier m.v. 69 78 48 78 88 86 89 99 130
Resultat før skatt  592 748 596 678 617 518 466 565 512
Skattekostnad 119 156 131 122 118 111 99 102 87
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 6 150 1 -4 -0 3 -0 7 -1
Periodens resultat 480 743 466 553 500 409 367 470 423

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN