Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. okt 2016 til 30. sep 2018

 Kursutv_3_2018_NO

 

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. okt 2015)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. okt 2015)

 

Omsetningsstatistikk

1. okt 2016 til 30. sep 2018

 Omsetnings_3_2018_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 6.173.081 4,75 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.435.549 3,42 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.542.919 2,73 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.352.849 2,58 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.613.547 2,01 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.931.139 1,49 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.832.328 1,41 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.830.966 1,41 %
Pareto AS 1.774.312 1,37 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.759.692 1,36 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.661.137 1,28 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.556.648 1,20 %
MP Pensjon PK 1.552.771 1,20 %
VPF Nordea Kapital 1.438.701 1,11 %
JP Morgan Securities 1.378.218 1,06 %
VPF Storebrand Norge I 1.373.165 1,06 %
MSIP Equity 1.314.359 1,01 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
Sum for de 20 største eiere 46.492.929 35,81 %
Øvrige eiere 83.343.514 64,19 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN