Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016
Renteinntekter  989 962 989 959 945 931 917 874 896
Rentekostnader 408 394 400 389 413 398 413 414 412
Netto renteinntekter 581 568 589 570 532 533 504 460 483
Provisjonsinntekter 361 339 372 360 349 308 300 326 331
Provisjonskostnader 45 36 49 46 38 35 35 34 36
Andre driftsinntekter 291 239 206 168 227 182 149 120 154
Netto provisjons- og andre inntekter 607 542 529 482 538 455 414 412 448
Utbytte 4 2 0 1 3 1 1 13 73
Netto resultat fra eierinteresser 102 79 147 126 94 71 74 103 127
Netto resultat fra finansielle instrumenter 195 99 108 108 35 66 153 157 71
Netto avk. på finansielle investeringer 300 180 256 235 131 138 228 274 271
Sum inntekter 1.488 1.290 1.374 1.287 1.202 1.126 1.146 1.145 1.203
Personalkostnader 413 403 362 357 362 345 251 294 318
Andre driftskostnader 248 241 255 225 236 227 231 210 209
Sum driftskostnader 661 645 618 582 598 571 482 504 528
Resultat før tap 827 645 756 705 604 555 664 641 675
Tap på utlån, garantier m.v. 78 48 78 88 86 89 99 130 118
Resultat før skatt  748 596 678 617 518 466 565 512 558
Skattekostnad 156 131 122 118 111 99 102 87 88
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 150 1 -4 -0 3 -0 7 -1 -1
Periodens resultat 743 466 553 500 409 367 470 423 468

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN