Endring i egenkapital

 

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.17 2.597 895   4.499 4.490 609 126 - 950 14.166
Periodens resultat - -   327 580 893 17 - 33 1.850
Utvidede resultatposter                    
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - -   - - - - 15 - 15
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -18 - -18
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -3 - -3
Totalresultat for perioden - -   327 580 893 17 -3 33 1.847
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2016 - -   - - -389 - -0 - -390
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -220 - - - -220
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -33 -33
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -   5 9 - -17 3 - -
Sum transaksjoner med eierne 0 -   5 9 -609 -17 3 -33 -642
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895   4.831 5.079 893 126 - 950 15.372

 

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895   4.831 5.079 893 126 - 950 15.372
Implementeringseffekt IFRS 9 - -   - - - - -17 - -17
Egenkapital per 1.1.18 2.597 895   4.831 5.079 893 126 -17 950 15.355
                     
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 - 36 1.922
Utvidede resultatposter                    
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat               -2   -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 12 - 12
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 11 - 11
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 11 36 1.933
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -322 - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 -950
Betalte renter hybridkapital - -   - - - - - -36 -36
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - 0
Andre egenkapitalføringer - -    -2  -4 - - 6 - -0
Sum transaksjoner med eierne 0 -   -2 -4 -893 - 6 14 -879
Egenkapital per 31.12.18 2.597 895   5.126 5.602 1.034 155 - 1.000 16.409

                                                                                                                                                                                                                                 

  Kontrollerende eierinteresser      
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.593 895   4.499 4.487 609 139 1.656 950 425 16.253
Periodens resultat - -   327 580 893 17 -54 33 32 1.828
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - 8 - - 8
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - -   - - - - 15 - - 15
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - -16 - 1 -15
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - 7 - 1 8
Totalresultat for perioden - -   327 580 893 17 -46 33 32 1.836
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2016 - -   - - -389 - -0 - - -390
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -220 - - - - -220
Ny hybridkapital - -   - - - - - 43 - 43
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -33 - -33
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -4 -   - -4 - - -12 - - -21
Andre egenkapitalføringer - -   5 9 - -30 -31 - 2 -44
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -21 - - -21
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 105 105
Sum transaksjoner med eierne -4 -   5 5 -609 -30 -63 9 107 -580
Egenkapital per 31.12.17 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.547 993 565 17.510
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

 

 

  Kontrollerende eierinteresser      
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital      
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Hybrid- kapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 31.12.17 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.547 993 565 17.510
Implementeringseffekt IFRS 9  - -   - - - - -24 - - -24
Egenkapital per 1.1.18 2.588 895   4.831 5.072 893 126 1.523 993 565 17.486
                       
Periodens resultat - -   297 526 1.034 29 131 37 34 2.090
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -38 - - -38
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - -   - - - - -2 - - -2
Estimatavvik pensjoner - -   - - - - 13 - - 13
Sum utvidede resultatposter - -   - - - - -27 - - -27
Totalresultat for perioden - -   297 526 1.034 29 105 37 34 2.063
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2017 - -   - - -571 - - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - -   - - -322 - - - - -322
Ny hybridkapital - -   - - - - - 1.000 - 1.000
Tilbakekjøp hybridkapital - -   - - - - - -950 - -950
Betalte renter hybridkapital - -   - -  - - - -37 - -37
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 -   - 0 - - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) 4 -   - 0 - - 11 - - 15
Andre egenkapitalføringer - -   -2 -4 - - -5 -  - -12
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - -   - - - - -24 - - -24
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - -   - - - - - - 38 38
Sum transaksjoner med eierne 4 -   -2 -4 -893 - -19 13 38 -863
Egenkapital per 31.12.18 2.592 895   5.126 5.594 1.034 155 1.608 1.043 637 18.686
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN