Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern  
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
1.850 288 341 Resultat etter skatt 466 367 1.828
50 12 15 + Av- og nedskrivninger 29 26 102
323 87 45 + Tap på utlån/garantier 48 89 341
2.223 387 400 Tilført fra årets virksomhet 544 482 2.271
656 -231 1.282 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 1.079 -491 480
-455 270 1.673 Økning/(reduksjon) annen gjeld 1.535 274 -339
-8.593 -1.644 -1.147 Reduksjon/(økning) utlån -1.232 -1.940 -9.946
-1.340 563 -2.009 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.899 884 -322
8.972 2.833 -676 Økning/(reduksjon) innskudd kunder -538 3.008 9.308
-1.252 -3.701 -1.569 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -1.233 -3.550 -902
-2.259 -1.149 1.016 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner 938 -1.147 -2.179
-2.047 -2.673 -1.031 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -805 -2.480 -1.629
-100 -9 -9 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -48 -57 383
-145 33 -91 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -105 -70 -685
94 -92 -180 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -339 -134 -249
-146 -68 -279 B) Netto likviditetsendring investeringer -493 -261 -546
-27 21 -6 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital -6 21 -27
0 0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital -9 0 -21
-390 - -571 Utbetalt utbytte -571 - -390
-220 - -322 Besluttet gaveutdeling -322 - -220
-33 -9 314 Hybridkapital 313 -9 -33
5.860 3.585 -784 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld -786 3.585 5.862
5.191 3.597 -1.369 C) Netto likviditetsendringer finansiering -1.380 3.597 5.173
2.998 856 -2.678 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.678 856 2.998
315 315 3.313 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.313 315 315
3.313 1.171 635 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 635 1.171 3.313
2.998 856 -2.678 Endring -2.678 856 2.998

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN