Resultatregnskap

 

Morbank         Konsern    
      1. halvår       1. halvår       
2017 2.kv.17 2.kv.18 2017 2018* (mill. kr) Note 2018* 2017 2.kv.18 2.kv.17 2017
3.571 883 910 1.759 1.797 Renteinntekter    1.951 1.877 989 945 3.825
     465   923 Herav renteinntekt amortisert kost   1.079    544    
1.599 411 404 808 795 Rentekostnader   802 811 408 413 1.600
1.972 472 506 951 1.002 Netto renteinntekter 10 1.149 1.066 581 532 2.225
1.098 268 274 513 551 Provisjonsinntekter   700 658 361 349 1.390
98 24 26 45 45 Provisjonskostnader   82 74 45 38 168
38 9 8 17 18 Andre driftsinntekter   530 409 291 227 783
1.038 253 256 485 523 Netto provisjons- og andre inntekter   1.149 993 607 538 2.005
629 561 493 608 495 Utbytte   6 4 4 3 6
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 181 165 102 94 437
146 25 130 33 169 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 293 100 195 35 317
776 586 623 641 664 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 480 269 300 131 760
3.786 1.311 1.385 2.077 2.190 Sum inntekter   2.778 2.328 1.488 1.202 4.989
575 150 150 302 305 Personalkostnader   817 706 413 362 1.426
634 158 176 311 327 Andre driftskostnader   490 463 248 236 943
1.209 307 326 613 632 Sum driftskostnader 11 1.306 1.169 661 598 2.369
2.577 1.004 1.059 1.464 1.557 Resultat før tap   1.471 1.159 827 604 2.621
323 80 67 167 112 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 127 175 78 86  341
2.253 924 992 1.296 1.445 Resultat før skatt  3 1.345 984 748 518 2.279
403 89 127 174 241 Skattekostnad   287 210 156 111 450
- - 80 - 80 Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 151 2 150 3 -1
1.850 835 944 1.123 1.285 Periodens resultat   1.209 776 743 409 1.828
33 8 9 17 19 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   20 17 9 8 33
1.162 529 598 707 809 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   743 474 457 247 1.128
655 298 338 399 457 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   419 267 258 139 636
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   27 17 19 14 32
1.850 835 944 1.123 1.285 Periodens resultat   1.209 776 743 409 1.828
          Resultat/Utvannet resultat per egenkapitalbevis 17 5,75 3,66 3,54 1,92 8,71
* Resultatregnskapet for første halvår 2018 reflekterer implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. For ytterligere informasjon om effekter av implementeringen, se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.           

Utvidet resultatregnskap

 

Morbank    Konsern
      1. halvår    1. halvår      
2017 2.kv.17 2.kv.18 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2.kv.18 2.kv.17 2017
1.850 835 944 1.123 1.285 Periodens resultat 1.209 776 743 409 1.828
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-24   - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -3 - -   -20
6   - - - Skatt på estimatavvik pensjon 1 - -   5
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 1 3 -2 4
-18 - - - - Sum  -1 1 3 -2 -11
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
15 9 7 9 7 Endring i virkelig verdi for investeringer over totalresultat 7 9 7 9 15
-   -4 - -2 Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat -2 - -4 - -
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -11 1 -18 1 4
- - - - -  Skatt  -0 - 0 - -
15 9 3 9 5  Sum  -6 10 -15 10 19
1.847 844 947 1.132 1.290 Totalresultat 1.202 787 731 417 1.836

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN