Endring i egenkapital

 

Morbank Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                     
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Sum egenkapital
                     
Egenkapital per 1.1.17 2.597 895 950   4.499 4.490 609 126 - 14.166
Periodens resultat - - 33   327 580 893 17 - 1.850
Utvidede resultatposter                    
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - 15 15
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -18 -18
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - -3 -3
Totalresultat for perioden - - 33   327 580 893 17 -3 1.847
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2016 - - -   - - -389 - -0 -390
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -220 - - -220
Betalte renter hybridkapital - - -33   - - - - - -33
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - -   5 9 - -17 3 -
Sum transaksjoner med eierne 0 - -33   5 9 -609 -17 3 -642
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 - 15.372
                     
                     
Egenkapital per 31.12.17 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 - 15.372
Implementeringseffekt IFRS 9  -  -  -    -  -  -  - -17  -17
Egenkapital per 1.1.18 2.597 895 950   4.831 5.079 893 126 -17  15.355
                      
Periodens resultat - - -   - - - - 341 341
Utvidede resultatposter                    
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - -0 -0
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat  -  -  -    -  -  -  - 2 2
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - - -
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - 2 2
Totalresultat for perioden - - -   - - - - 343 343
                     
Transaksjoner med eierne                    
Utbetalt utbytte for 2017 - - -   - - -571 - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -322 - - -322
Ny hybridkapital - - 324   - - - - - 324
Betalte renter hybridkapital - - -10   - - - - - -10
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - 0
Andre egenkapitalføringer - - -    -  - - -  - -
Sum transaksjoner med eierne 0 - 314   - 0 -893 - - -579
Egenkapital per 31.3.18 2.597 895 1.264   4.831 5.079 - 126 326 15.118

 

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
Konsern Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.593 895 950   4.499 4.487 609 139 1.656 425 16.253
Periodens resultat - - 33   327 580 893 17 -54 32 1.828
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - 8 - 8
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - 15 - 15
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -16 1 -15
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - 7 1 8
Totalresultat for perioden - - 33   327 580 893 17 -46 32 1.836
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2016 - - -   - - -389 - -0 - -390
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -220 - - - -220
Ny hybridkapital - - 43   - - - - - - 43
Betalte renter hybridkapital - - -33   - -  - - - - -33
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -4 - -   - -4 - - -12 - -21
Andre egenkapitalføringer - - -   5 9 - -30 -31 2 -44
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -21 - -21
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - -   - - - - - 105 105
Sum transaksjoner med eierne -4 - 9   5 5 -609 -30 -63 107 -580
Egenkapital per 31.12.17 2.588 895 993   4.831 5.072 893 126 1.547 565 17.510
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet         

 

 

  Kontrollerende eierinteresser    
  Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital    
                       
(mill. kr) Eierandels- kapital Overkurs- fond Hybrid- kapital   Grunnfonds- kapital Utjevnings- fond Utbytte og gaver Fond for urealiserte gevinster Annen egenkapital Ikke- kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital
                       
Egenkapital per 1.1.17 2.588 895 993   4.831 5.072 893 126 1.547 565 17.510
Implementeringseffekt IFRS 9   -  -  -    -  -  -  - -25  - -25
Egenkapital per 1.1.18 2.588 895 993   4.831 5.072 893 126 1.521 565 17.484
Periodens resultat - - -   - - - - 458 8 466
Utvidede resultatposter                      
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - 5 - 5
Virkelig verdiendring for investeringer over totalresultat - - -   - - - - -0 - -0
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat - - -   - - - - 2 - 2
Estimatavvik pensjoner - - -   - - - - -1 -1 -2
Sum utvidede resultatposter - - -   - - - - 6 -1 5
Totalresultat for perioden - - -   - - - - 463 8 471
                       
Transaksjoner med eierne                      
Utbetalt utbytte for 2017 - - -   - - -571 - - - -571
Besluttet utbetalt til gaveformål - - -   - - -322 - - - -322
Ny hybridkapital - - 324   - - - - - - 324
Betalte renter hybridkapital - - -11   - -  - - - - -11
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis 0 - -   - 0 - - - - 0
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets*) -2 - -   - -5 - - -2 - -9
Andre egenkapitalføringer - - -   - - - - 3 -1 2
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet - - -   - - - - -4 - -4
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser - - -   - - - - - - -
Sum transaksjoner med eierne -2 - 313   - -5 -893 - -3 -1 -590
Egenkapital per 31.3.18 2.587 895 1.306   4.831 5.066 - 126 1.981 572 17.365
*) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank i Markets' tradingaktivitet          

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN