Styrets beretning

Første kvartal 2018

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

Hovedtrekk første kvartal 2018

 • Gode resultater fra bankdrift, datterselskaper og produktselskaper
 • Resultatet var 466 millioner kroner og 99 millioner bedre enn i første kvartal 2017. Bedringen skyldes økte driftsinntekter, bedre avkastning på finansielle eiendeler og reduserte tap på utlån
 • Ren kjernekapitaldekning per 31. desember 17 korrigert fra 14,9 prosent til 14,6 prosent, uendret kapitaldekning i løpet av første kvartal
 • Betydelig flere kunder og høy vekst innenfor alle produktområder

Overskudd på 466 millioner kroner

 • Resultat før skatt 596 millioner kroner (466 millioner)
 • Resultat 466 millioner kroner (367 millioner)
 • Avkastning på egenkapital 11,2 prosent (9,4 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning 14,6 prosent (14,7 prosent)
 • Vekst i utlån 7,9 prosent (8,1 prosent) og innskudd 8,2 prosent (9,9 prosent)
 • Privatmarkedslån utgjør 66 prosent (65 prosent) av totale utlån
 • Tap på utlån og garantier 48 millioner kroner (89 millioner)
 • Resultat per egenkapitalbevis 2,21 kroner (1,74). Bokført verdi per egenkapitalbevis 76,53 kroner (72,31)

Resultat 99 millioner kroner bedre enn i første kvartal 2017

SpareBank 1 SMN oppnådde i første kvartal 2018 et resultat før skatt på 596 millioner kroner (466 millioner). Overskuddet er 466 millioner kroner (367 millioner) og avkastning på egenkapitalen 11,2 prosent (9,4 prosent).

Samlede driftsinntekter i første kvartal 2018 utgjorde 1.110 millioner kroner (988 millioner). Det gir en økning på 122 millioner kroner fra året før. Av inntektsveksten kommer 87 millioner kroner fra økt satsing i bankens datterselskaper SpareBank 1 SMN Regnskapshuset og i SpareBank 1 Markets.

Driftskostnadene ble 645 millioner kroner (571 millioner) i første kvartal 2018. Økningen på 74 millioner kroner kommer i sin helhet fra økt satsing i datterselskaper.

Avkastning på finansielle eiendeler var 180 millioner kroner (138 millioner). Av dette var resultatandelen av eierinteresser og tilknyttede selskaper 79 millioner kroner (71 millioner).

Konsernet tapte 48 millioner kroner (89 millioner) på utlån og garantier til kunder. Dette er i hovedsak innenfor oljerelatert virksomhet.

Det var god vekst både i utlån og innskudd siste 12 måneder. Utlånene økte med 7,9 prosent (8,1 prosent) og innskuddene med 8,2 prosent (9,9 prosent).

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2018 14,6 prosent (14,7 prosent). Målsatt ren kjernekapitaldekning er 15,0 prosent.

Kursen på bankens egenkapitalbevis (MING) var ved kvartalsskiftet 80,90 kroner (66,50). Det er i 2018 utbetalt et kontantutbytte på 4,40 kroner (3,00) per egenkapitalbevis for 2017.

Resultatet per egenkapitalbevis var 2,21 kroner (1,74). Bokført verdi var 76,53 kroner (72,31) per egenkapitalbevis.

Økte netto renteinntekter

Netto renteinntekter økte med 35 millioner kroner til 568 millioner (533 millioner) i første kvartal 2018. Økningen fremkommer i all hovedsak som følge av økte utlån og innskudd både til privat- og næringslivskunder.

Risikoprising og oppmerksomhet mot regulatorisk kapitalbruk har gitt forbedrede marginer og arbeidet med dette videreføres i 2018. Bankens sterke vekst viser at banken har markedsriktige priser.

Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR har vært økende i 2018 etter en lengre periode med reduksjon. Dette har medført press på utlånsmarginene i første kvartal samtidig som innskuddsmarginen er bedret. Det forventes at denne utviklingen fortsetter i tiden som kommer.

Økte andre inntekter

Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte i 2018 med 87 millioner kroner til 542 millioner (455 millioner).

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjonsinntektene for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i første kvartal 2018 samlet 103 millioner kroner (76 millioner).

Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er økt med 26 millioner kroner som følge av vekst og forbedrede marginer på boliglån.

Styrking av SpareBank 1 Markets og oppkjøp i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har bidratt vesentlig til økningen i andre inntekter. Det er også en positiv utvikling i inntekter fra forsikringssalg, salg av spareprodukter og betalingstjenester.

Høy produktdekning hos kundene er viktig for banken. Det gir høy kundetilfredshet og en diversifisert inntektsstrøm for banken.

  Januar - Mars  
Provisjonsinntekter (mill. kr) 2018 2017 Endring
Betalingstjenester 52 50 2
Kredittkort 15 15 0
Sparing og forvaltning 26 21 5
Forsikring 43 41 2
Garantiprovisjoner 17 18 -0
Eiendomsmegling 83 91 -8
Regnskapstjenester 115 99 16
Kurtasjeinntekt verdipapir 65 31 34
Øvrige provisjoner 23 13 10
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 439 378 61
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 99 72 27
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 3 4 -0
Sum provisjonsinntekter 542 455 87

God avkastning finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer ble 99 millioner kroner (66 millioner). Dette fordeler seg slik:

 • Gevinst og utbytte på aksjer i banken og datterselskaper var 7 millioner kroner (9 millioner)
 • Finansielle derivater har gitt gevinster på 119 millioner kroner (minus 3 millioner). Dette er i all hovedsak gevinster på renteinstrumenter. Relativt store gevinster tilskrives renteoppgang gjennom første kvartal. Dette motvirkes dels av tap på fastrentedelen av obligasjonsporteføljen, som har samlede tap på 59 millioner kroner (gevinst 49 millioner)
 • Øvrige finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi inkluderer verdiendring på bankens portefølje av fastrentelån og har gitt en gevinst på 4 millioner kroner (11 millioner)
 • Inntekter fra valutaforretninger på 11 millioner kroner (6 millioner) er inntekter fra valutahandel i SpareBank 1 Markets og resultat av kurssvingninger på bankens finansiering i utenlandsk valuta
 • Gevinster på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets var samlet 17 millioner kroner (12 millioner)
 • Finansielle instrumenter banken anvender som sikring har hatt en gevinst på 1 millioner kroner (tap 16 millioner)
  Januar - Mars  
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2018 2017 Endring
Gevinst/(tap) på aksjer (inkl utbytte) 7 9 -2
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 119 -3 122
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 4 11 -6
Gevinst/(tap) på valuta 11 6 5
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -59 49 -108
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets 17 12 6
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  1 -16 16
Netto resultat fra finansielle instrumenter 99 66 33

Produktselskaper og andre tilknyttede selskaper

Gjennom produktselskapene får bankene tilgang til et bredere produktspekter og dermed provisjonsinntekter. Produktselskapene gir også bankene god avkastning på investert kapital.

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning og SpareBank 1 Gruppen Finans. SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen var ved utgangen av første kvartal 2018 uendret på 19,5 prosent. SpareBank 1 Gruppens resultat etter skatt i første kvartal 2018 ble 184 millioner kroner (372 millioner). SpareBank 1 Forsikring bidrar med 80 prosent av resultatet. Svakere resultat fra forsikringsvirksomheten sammenlignet med et svært godt første kvartal i 2017 forklarer resultatnedgangen i SpareBank 1 Gruppen.

SpareBank 1 SMNs andel av resultatet for første kvartal 2018 ble 36 millioner kroner (66 millioner).

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er etablert av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger godt sikrede boliglån til selskapet og oppnår reduserte finansieringskostnader.

Per 31. mars 2018 har banken solgt lån på samlet 36,4 milliarder kroner (33,8 milliarder) til SpareBank 1 Boligkreditt tilsvarende 36,2 prosent (37,0 prosent) av bankens samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt i er 19,9 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2018 ble 3 millioner kroner (minus 24 millioner).

Verdivurderingen av selskapets basisswapper er knyttet til valutasikring av selskapets innlån. Disse verdivurderes kvartalsvis og kan gi store resultatsvingninger fra kvartal til kvartal. Kurstap oppstår som følge av at markedskostnaden ved valutasikringen er redusert og effekten av kurstapet vil utlignes over valutasikringens løpetid.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell og med samme administrasjon som SpareBank 1 Boligkreditt. Per 31. mars 2018 er utlån på 1,5 milliarder kroner (2,2 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN sin eierandel er 33,5 prosent av selskapet og bankens andel av resultatet for 2018 ble 4 millioner kroner (8 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Av utlånene i SpareBank 1 Næringskreditt er 43 prosent overført fra BN Bank.   

SpareBank 1 Kredittkort

Resultatet i første kvartal 2018 ble 30 millioner kroner (9 millioner). SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 17,4 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal 2018 ble 5 millioner kroner (2 millioner), og andel av porteføljen er 849 millioner kroner (840 millioner).

SpareBank 1 Kredittkort har siden første januar 2017 håndtert kredittkortprogrammet i LOfavør. Denne avtalen utvider det forretningsmessige forholdet mellom LO og SpareBank 1-alliansen.

I 2017 var arbeidet med LOfavør-porteføljen preget av oppstart og engangskostnader, og i 2018 vil porteføljen gi SpareBank 1-alliansen et positivt bidrag.

På vegne av SpareBank 1-alliansen fikk Sparebank 1 Kredittkort i 2017 oppdraget på å levere kredittprodukter til et utvidet Vipps. Avtalen implementeres i løpet av 2018.

BN Bank

SpareBank 1 SMN eier 33,0 prosent av BN Bank per 31. mars 2018.  

Resultatet i BN Bank i første kvartal 2018 ble 87 millioner kroner (89 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på 9,8 prosent (10,2 prosent). SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2018 ble 29 millioner kroner (30 millioner) justert for resultatandel i BN Bolig.

Etter beslutning om avvikling av satsingen på finansiering av næringseiendom er næringslivsporteføljen redusert med 18,4 milliarder kroner tilsvarende 57 prosent siden 30. juni 2015. Dette har bidratt til bedring av soliditeten i SpareBank 1 SMN og til forbedret lønnsomhet i den resterende næringslivsporteføljen i BN Bank.

BN Bank skal utvikles til en digital privatmarkedsbank.

BN Bank har vedtatt å styrke produktplattformen gjennom en forsiktig satsing på forbrukslån. I tillegg har selskapet i samarbeid med EiendomsMegler 1 Midt-Norge etablert selskapet BN Bolig hvor BN Bank har en eierandel på 50 prosent. Satsingen på eiendomsmegling i Oslo-markedet skal bidra til sterkere boliglånsvekst for BN Bank. For å understøtte satsingen på eiendomsmegling har bankens styre også vedtatt en nysatsing på prosjektfinansiering av boligprosjekter. Dette vil være en kontrollert satsing med gradvis oppbygging av porteføljen.

SpareBank 1 Betaling (Vipps)

Høsten 2017 ble SpareBank 1-alliansen sin mobilbetalingstjeneste mCASH slått sammen med Vipps. Flere norske bankgrupperinger gikk inn på eiersiden i selskapet, og samtlige norske banker har Vipps som sin mobilbetalingstjeneste. Bank ID og BankAxept skal fusjonere med Vipps for å ta opp kampen om de framtidige betalingsløsningene, og denne fusjonen ble godkjent av konkurransetilsynet den 27. april 2018. Vipps har mål om å være Nordens ledende finansteknologimiljø, og for SpareBank 1 SMN vil eierandel og tett samarbeid med Vipps være viktig for å holde på kunderelasjoner etter innføringen av PSD2. Vipps vil i løpet av 2018 lansere flere tjenester som vil forenkle bankkundenes hverdag og med kontointegrasjon også sørge for å holde kostnadene nede.

SpareBank 1 Betaling fikk i første kvartal et underskudd på 14 millioner som utgjør selskapets resultatandel fra virksomheten i Vipps. SpareBank 1 SMN sin andel av dette utgjør -3 millioner kroner. 

Driftskostnader

Samlede kostnader i konsernet økte med 74 millioner kroner i 2018 og ble 645 millioner (571 millioner).

I morbanken er kostnadene uendret siste 12 måneder. Effektivisering av banken har gitt lavere bemanning og reduserte kostnader. Siden 31. desember 2014 er antall årsverk i morbanken redusert med 139 til 581 årsverk ved utgangen av første kvartal 2018. Endret kundeadferd og ny teknologi legger til rette for ytterligere effektivisering. Parallelt har satsing på ny teknologi gitt økte IT- og utviklingskostnader, og dette vil fortsette. Målet om netto nullvekst i morbankens driftskostnader skal imidlertid opprettholdes.

Samlede kostnader i datterselskapene var 338 millioner kroner (266 millioner) og har økt med 73 millioner siste 12 måneder. Av dette er 14 millioner kroner følge av selskapsoppkjøp i SpareBank Regnskapshuset SMN, om lag 40 millioner oppbygging i SpareBank 1 Markets og 5 millioner satsing på BN Bolig.  

Selskapsoppkjøp i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN gir inntektsvekst og resultatøkning i selskapet. Kapasitetsøkning gjennom nyansettelser har gitt sterk inntektsvekst i SpareBank 1 Markets og potensialet for ytterligere vekst er høyt.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 50 prosent (51 prosent), i morbanken 38 prosent (40 prosent).

Reduserte tap og lavt mislighold

IFRS 9 Finansielle instrumenter har fra og med første januar 2018 erstattet IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. Implementeringseffekten er ført direkte mot egenkapitalen første januar 2018. Det vises til note 2 og 45 i årsrapporten for 2017, samt note 1 i denne rapporten for ytterligere detaljer.

I første kvartal 2018 ble netto tap på utlån 48 millioner kroner (89 millioner). Netto tap på utlån utgjør 0,13 prosent av totale utlån (0,26 prosent).

På utlån til konsernets næringslivskunder er det i første kvartal 2018 netto tapsført 50 millioner kroner (87 millioner), i all hovedsak knyttet til utlån til oljerelatert virksomhet.

På utlån til privatmarkedskunder er det i første kvartal 2018 netto inntektsført 2 millioner kroner (tap 2 millioner).

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier per 31. mars 2018 utgjør 1.143 millioner kroner (919 millioner).

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 1.647 millioner kroner (1.289 millioner) tilsvarende 0,99 prosent (0,92 prosent) av brutto utlån, inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Etter implementering av IFRS 9 fra første januar 2018 er alle lån klassifisert i trinn 3 i forventet taps-modellen definert som problemlån.

Mislighold over 90 dager var 289 millioner kroner (211 millioner). I prosent av brutto utlån er misligholdet 0,19 prosent (0,15 prosent).

Andre tapsutsatte engasjement utgjør 1.358 millioner kroner (1.078 millioner). Av brutto utlån utgjør andre tapsutsatte engasjement 0,90 prosent (0,77 prosent).

Det er god kredittkvalitet i utlånsporteføljen. En svært stor andel av årets tap på utlån er knyttet til oljerelatert virksomhet, men også i denne delen av porteføljen er utviklingen positiv.

Forvaltningskapital 152 milliarder

Bankens forvaltningskapital per første kvartal 2018 var 152 milliarder kroner (142 milliarder) og har økt med 10 milliarder tilsvarende 7,1 prosent det siste året. Forvaltningskapitalen har økt som følge av høyere utlånsvolum og høyere likviditetsbeholdning.

Per 31. mars 2018 er utlån på til sammen 38 milliarder kroner (36 milliarder) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og til SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer dog utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Høy vekst i utlån til bolig

Totale utlån har økt med 11,0 milliarder kroner (10,5 milliarder), tilsvarende 7,9 prosent (8,1 prosent) siste 12 måneder og var 151,1 milliarder (140,0 milliarder) per 31. mars 2018.

 • Utlån til personkunder økte siste 12 måneder med 9,1 milliarder kroner (9,0 milliarder) til 100,4 milliarder (91,3 milliarder). Vekst på 10,0 prosent (11,0 prosent)
 • Utlån til bedriftskunder økte siste 12 måneder med 1,9 milliarder kroner (1,9 milliarder) til 50,6 milliarder (48,7 milliarder). Vekst på 4,0 prosent (3,1 prosent)
 • Utlån til personkunder utgjorde 66 prosent (65 prosent) av totale utlån til kunder per 31. mars 2018

Veksten i boliglån er høy, og bankens markedsandeler er økende. Det er ingen indikasjoner på økte taps- og misligholdsnivåer i bankens boliglånsportefølje og kvaliteten i boliglånsporteføljen er svært god.

Nye utlån til bedriftskunder er i hovedsak mindre bedrifter og er prioritert utfra kapitalbegrensninger og lønnsomhetshensyn.

(Fordelt i henhold til sektor – se note 5)

God innskuddsvekst

Innskudd fra kunder økte siste 12 måneder med 5,8 milliarder kroner (3,1 milliarder) til 75,9 milliarder (70,2 milliarder). Dette tilsvarer en vekst på 8,2 prosent (9,9 prosent).

 • Innskudd fra personkunder økte med 2,3 milliarder kroner (1,4 milliarder) til 32,0 milliarder, tilsvarende 7,7 prosent (5,0 prosent)
 • Innskudd fra bedriftskunder økte med 3,5 milliarder kroner (4,9 milliarder) til 43,9 milliarder, tilsvarende 8,6 prosent (13,8 prosent).
 • Innskuddsdekningen i SpareBank 1 SMN var 67 prosent (67 prosent) eksklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Innskuddsdekningen inklusiv SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 50 prosent (50 prosent).

(Fordelt i henhold til sektor – se note 9).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var 10,0 milliarder kroner (9,0 milliarder) per første kvartal 2018. Økningen på 1,0 milliarder kroner er et resultat av godt salg og verdiøkninger, på aksjefond og aktiv forvaltning.

  Januar - Mars  
Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2018 2017 Endring
Aksjefond 6.026 5.405 621
Spareforsikring 794 777 17
Aktiv forvaltning 3.244 2.853 391
Totalt 10.064 9.035 1.029

Forsikring

Bankens forsikringsportefølje er økt med 9 prosent siste 12 måneder. Det har vært tilfredsstillende vekst både på skade- og personforsikringer.

  Januar - Mars  
Forsikring, premievolum (mill. kr) 2018 2017 Endring
Skadeforsikring 782 742 40
Personforsikring 333 310 23
Tjenestepensjon 259 213 46
Totalt 1.374 1.265 109

Privatmarked

Totale utlån i privatmarkedet er 105 milliarder kroner og totale innskudd 38 milliarder kroner per 31. mars 2018. Dette er utlån til og innskudd fra lønnstakere, landbrukskunder og enkeltpersonsforetak.

I privatmarkedet ble samlede driftsinntekter 501 millioner kroner (432 millioner) i første kvartal 2018. Netto renteinntekter utgjorde 296 millioner kroner (259 millioner) og provisjonsinntektene 204 millioner (173 millioner). Inntektene har økt i hovedsak som følge av økte utlån og økte provisjonsinntekter fra andre finansieringsinntekter, investeringsprodukter, betaling og forsikring. Samlede inntekter økte med 69 millioner kroner. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 14,5 prosent (14,9 prosent). Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,0 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlånsmarginen i første kvartal 2018 ble 1,79 prosent (1,81 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,14 prosent (0,24 prosent) målt mot tremåneders NIBOR. Markedsrenten uttrykt ved tremåneders NIBOR har vært økende i 2018 etter en lengre periode med reduksjon.

Utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder ble henholdsvis 10,0 prosent (10,5 prosent) og 8,2 prosent (3,8 prosent).

Det er gjennomgående lav direkte risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt lave tap. Det er ingen indikasjoner på økte taps- og misligholdsnivåer i bankens boliglånsportefølje. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom.

Næringsliv

Totale utlån til næringslivskunder er 40 milliarder kroner og totale innskudd 37 milliarder per 31. mars 2018. Dette er en diversifisert portefølje med utlån til og innskudd fra i næringslivskunder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Innen næringsliv ble driftsinntektene 314 millioner kroner (325 millioner) i første kvartal 2018. Netto renteinntekter ble 263 millioner kroner (276 millioner) og provisjonsinntektene og avkastning på finansielle investeringer 51 millioner (49 millioner).

Netto samlede tap i næringslivssegmentet er redusert og var 50 millioner kroner (87 millioner) i første kvartal 2018. Tapene er i all vesentlighet knyttet til utfordringene innen oljerelatert virksomhet.

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 10,1 prosent (9,6 prosent) i første kvartal 2018. Anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,0 prosent, tilsvarende konsernets målsetting om ren kjernekapitaldekning.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,62 prosent (2,71 prosent) og minus 0,05 prosent (minus 0,06 prosent) i første kvartal 2018.

Utlånene økte med 1,6 prosent (0,7 prosent) og innskuddene økte med 6,8 prosent (17,9 prosent) siste 12 måneder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første kvartal 2018 ble 65,1 millioner kroner (57,4 millioner) før skatt. 

  Januar - Mars  
Resultat før skatt (mill. kr) 2018 2017 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge -7,6 4,0 -11,6
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  38,0 28,1 9,9
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 16,8 15,5 1,4
SpareBank 1 Markets konsern 7,1 3,5 3,6
SpareBank 1 SMN Invest inkl Grilstad Marina 4,3 0,9 3,3
Andre selskaper 5,6 5,4 0,1
Sum 64,2 57,4 6,8

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med en svært sterk markedsposisjon og særlig i Trondheim. Ambisjonen er å fortsette og styrke markedsandelen i regionen. Selskapet har i samarbeid med BN Bank etablert selskapet BN Bolig, hvor EiendomsMegler 1 Midt-Norge og BN Bank har en eierandel på 50 prosent hver. Dette er en satsing på eiendomsmegling i Oslo-markedet som i tillegg til økte inntekter fra eiendomsmegling skal bidra til sterkere boliglånsvekst for BN Bank i dette markedet.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt i første kvartal 2018 ble minus 7,6 millioner kroner (4,0 millioner). Resultatet er svekket av:

 • Reduserte inntekter som følge av færre solgte boligenheter. Antall solgte boligenheter i 2018 var 1.483 mot 1.719 i første kvartal 2017
 • 10 millioner kroner i negativt resultat knyttet til oppstartskostnader i BN Bolig (8 millioner). EiendomsMegler 1 Midt-Norge konsoliderer resultatet fra BN Bolig som datterselskap

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat på 38,0 millioner kroner i første kvartal 2018 (28,1 millioner), og har sterk resultatutvikling som følge av høy inntektsvekst, moderat kostnadsvekst og god risikostyring. Selskapets forretningsområder er hovedsakelig leasing til SMB-markedet og billån til privatkunder. Selskapet har leasing- og billånsavtaler for til sammen 6,4 milliarder kroner (5,4 milliarder), der leasingavtalene utgjør 2,9 milliarder kroner (2,5 milliarder) og billån 3,5 milliarder kroner (2,9 milliarder). Selskapet tilbyr også forbrukslån, og denne porteføljen var ved årsskiftet 226 millioner kroner (147 millioner).

Det har vært god vekst og spesielt på billån hvor veksten siste 12 måneder har vært 20 prosent. SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde per 31. mars 2018 en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent og Sparebanken Sogn og Fjordane en eierandel på 7,5 prosent. SpareBank 1 SMN eier 64,6 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i første kvartal 2018 et overskudd før skatt på 16,8 millioner kroner (15,5 millioner). Selskapet utvidet fra og med 2017 virksomheten betydelig i Møre og Romsdal gjennom oppkjøp av et større selskap og har i 2018 kjøpt opp ytterligere ni selskaper i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet har med dette passert 440 ansatte, har 10.000 kunder og er representert på 40 kontorer. Dette har bidratt til resultatforbedring og betydelig økning i både inntekter og kostnader.

Selskapet retter seg mot SMB-segmentet med en teknologisk moderne distribusjonsmodell og et bredt tjenestespekter. 

SpareBank 1 SMN Invest investerer i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat i første kvartal 2018 på 4,3 millioner kroner (0,9 millioner).

Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning utgjør minus 0,1 millioner kroner av selskapet netto totale inntekter. Selskapet har i tillegg eierinteresser i eiendomsselskapet Grilstad Marina og resultatandelen fra dette selskapet var 4,4 millioner kroner (2,7 millioner) i første kvartal 2018.

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel på 66,7 prosent. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim, Ålesund og Stavanger. Det er 134 ansatte i selskapet. 

SpareBank 1 Markets eier SpareBank 1 Kapitalforvaltning 100 prosent (tidligere Allegro Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning). Selskapet er sentralt i SpareBank 1 Markets sin satsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på tolv milliarder kroner. Selskapet har 15 ansatte.

SpareBank 1 Markets' konsernresultat før skatt i Q1 2018 ble 7,1 millioner kroner (3,5 millioner). Det har vært positiv inntektsutvikling i konsernet i første kvartal, særlig innenfor handel i aksjer og rente-/valutaderivater.

SpareBank 1 Markets gjennomførte i 2017 flere ansettelser som har gitt høyere inntekter i emisjonsmarkedet for aksjer og obligasjoner på Oslo Børs.

I SpareBank 1 SMN sitt markedsområde er SpareBank 1 Markets det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor konsernet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 24 milliarder kroner og er finansiert i 26 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Myndighetene stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 162 prosent per 31. mars 2018 (136 prosent). Kravet er 100 prosent.

Konsernets innskuddsdekning per 31. mars 2018 inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt var 50 prosent (50 prosent).

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen av bankens samlede pengemarkedsfinansiering med over ett års løpetid var 80 prosent (88 prosent) per 31. mars 2018.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde og lån på samlet 36 milliarder kroner er solgt per 31. mars 2018.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook negative) og A- (outlook stable). Moody’s endret i juli 2017 utsiktene for SpareBank 1 SMN og andre norske banker fra «stable» til «negative» outlook. Endringen er utløst av forventning om innføring av EUs krisehåndteringsdirektiv, som trolig vil medføre lavere sannsynlighet for støtte fra offentlige myndigheter til norske banker.

Soliditet

Historikk er omarbeidet på grunn av avdekket feil i behandlingen av andel fond for urealiserte gevinster fra tilknyttede selskaper. Dette reduserer rapportert ren kjernekapital. For fjerde kvartal 2017 er det i tillegg foretatt en korreksjon vedrørende gjenkjøpsavtaler og sikkerhetsstillelser knyttet til beregning av kapitalkrav for overgangsordningen (Basel 1 gulv), noe som har medført økt beregningsgrunnlag i forhold til opprinnelig rapportert. Ren kjernekapitaldekning er som følge av dette endret fra 14,9 prosent til 14,6 prosent per 31.12.17.

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2018 ble 14,6 prosent mot 14,6 prosent ved årsskiftet. Konsernets målsetting for ren kjernekapitaldekning er 15,0 prosent. Myndighetskravet til ren kjernekapitaldekning er 14,1 prosent.

Risikoveid balanse (beregningsgrunnlaget) økte med 1,3 prosent i første kvartal, dette utlignes av økt ren kjernekapital som følge av et godt resultat i første kvartal 2018.

Ren kjernekapitaldekning er 0,4 prosentpoeng under målsatt nivå. Prognosen for 2018 viser at hensyntatt utbytte fra SpareBank 1 Gruppen, salg av SpareBank 1 Kvartalet og resultater for resten av året, vil målsatt nivå nås. Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) er 7,3 prosent (7,3 prosent).

Per 31. desember 2017 økte motsyklisk buffer fra 1,5 prosent til 2,0 prosent slik at krav til ren kjernekapital økte til 12,0 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav. Inklusive et pilar 2-krav på 2,1 prosent er det samlede myndighetskrav 14,1 prosent.

Finanstilsynets endelige vurdering av tillegg for risikoer som ikke dekkes tilstrekkelig av pilar 1 ble fastsatt til 2,1 prosent i 2015. Påslaget er hovedsakelig knyttet til eierrisiko, markedsrisiko og konsentrasjonsrisiko på kreditt. Dette tillegget er gjenstand for vurdering fra Finanstilsynet hvert andre år, og Finanstilsynet vil fastsette nytt pilar 2-tillegg i løpet av 2018. SpareBank 1 SMN har mål om en ledelsesbuffer på om lag 1 prosent over samlede pilar 1 samt pilar 2-krav til å kunne absorbere svingninger i risikovektet balanse samt svingninger i konsernets resultat. På bakgrunn av dette er konsernets kapitalmål på 15 prosent.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2018 var 76,53 kroner (72,31) og resultatet per egenkapitalbevis ble 2,21 kroner (1,74).

Pris/Inntjening var 9,16 (9,58) og pris/bok 1,06 (0,92).

Kursen ved kvartalsskiftet var 80,90 kroner og det er i 2018 utbetalt 4,40 kroner i utbytte per egenkapitalbevis for 2017.

Risikoforhold

Konsernets problemlån er lave, men preges av utfordringene knyttet til offshorenæringen. Lån til oljerelatert virksomhet utgjør per 31.mars 2018 3,0 prosent av konsernets samlede utlån. Kredittkvaliteten i bankens øvrige utlånsportefølje er tilfredsstillende. Det har ikke vært smitteeffekter fra oljerelatert virksomhet til andre bransjer, og det foreligger ingen øvrige vesentlige konsentrasjoner i misligholdte og tapsutsatte engasjement.

Det er positive vekstsignaler både internasjonalt og i Norge. En svakere norsk krone har virket positivt for norsk eksportnæring, men det forventes en viss styrking av kronen fremover. Reallønnsveksten forventes å være moderat. Banken vurderer at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje fortsatt vil være lav også i en situasjon med en viss økning i rentenivå. Arbeidsledigheten er redusert i bankens markedsområde og banken legger til grunn at nivået vil være relativt lavt også fremover.

Kredittveksten blant norske husholdninger er noe lavere, men fortsatt betydelig høyere enn lønnsveksten. Husholdningenes gjeld er på et høyt nivå. En renteøkning vil kunne føre til økt sparerate i norske husholdninger, noe som vil kunne gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Bankens resultater påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene og særlig verdsettelse av basisswapper bidrar til volatilitet. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se avsnitt foran om finansiering og likviditet).

Utsikter

Regnskapet for første kvartal 2018 viser godt salg, robust vekst og god inntjening. Det er ytterligere potensial for effektivisering og lønnsomhetsforbedring i konsernet.

Et stigende markedsrentenivå vil på kort sikt redusere rentenettoen noe.

De økonomiske utsiktene i Trøndelag og Møre og Romsdal er gode. Bankens forventningsbarometer per første kvartal 2018 viser økt optimisme i næringslivet.

Det er grunn til å forvente at den sterke boliglånsveksten vil avta noe, men styret legger til grunn at banken på grunn av et godt distribusjonskonsept og sterk salgskraft også i 2018 vil ta markedsandeler i vårt markedsområde.

Banken vil fortsette innsatsen for å styrke markedsposisjonen blant små og mellomstore bedrifter.

Det er betydelig lavere tap på utlån i første kvartal 2018 sammenlignet med fjoråret. Restruktureringen av oljeservicenæringen er ferdigstilt, og utsiktene er bedre som følge av høyere oljepris. Styret legger likevel til grunn at det kan komme nye utfordringer i denne næringen. Det er svært lite tap og mislighold i bankens utlånsportefølje for øvrig, og styret legger til grunn at dette er en situasjon som vil vedvare i 2018.

Styret er ikke fornøyd med at ren kjernekapitaldekning er nede på 14,6 prosent. Prognosen for året viser imidlertid at banken vil nå målet på 15 prosent innen utgangen av 2018. Styret er forøvrig godt fornøyd med konsernets prestasjoner og resultater hittil i 2018 og forventer at også 2018 blir et godt år for SpareBank 1 SMN.

 

 

           Trondheim, 3. mai 2018 
           Styret i SpareBank 1 SMN  
     
     
Kjell Bjordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  
Styrets leder Nestleder  
     
     
Mette Kamsvåg Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
 Tonje Eskeland Foss   Erik Gunnes Venche Johnsen
   Ansatterepresentant  Ansatterepresentant 
     
     
     
    Finn Haugan 
    Konsernsjef

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN