Kontantstrømoppstilling

 

Morbank    Konsern 
Januar - Desember   Januar - Desember
2017 2018 (mill. kr) 2018 2017
1.850 1.922 Resultat etter skatt 2.090 1.828
50 66 + Av- og nedskrivninger 98 102
323 229 + Tap på utlån/garantier 263 341
2.223 2.218 Tilført fra årets virksomhet 2.451 2.271
656 366 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer 170 480
-455 575 Økning/(reduksjon) annen gjeld 387 -339
-8.593 -8.138 Reduksjon/(økning) utlån -9.059 -9.946
-1.340 -1.636 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -860 -322
8.972 4.086 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 4.140 9.308
-1.252 -501 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -393 -902
-2.259 -533 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -613 -2.179
-2.047 -3.563 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -3.778 -1.629
-95 -60 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -126 383
-145 140 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 232 -685
94 -222 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -47 -249
-146 -141 B) Netto likviditetsendring investeringer 59 -546
-27 66 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 66 -27
0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 15 -21
-390 -571 Utbetalt utbytte -571 -390
-220 -322 Besluttet gaveutdeling -322 -220
-33 14 Hybridkapital 13 -33
5.860 2.087 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 2.088 5.862
5.191 1.274 C) Netto likviditetsendringer finansiering 1.289 5.173
2.998 -2.430 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året -2.430 2.998
315 3.313 Likviditetsbeholdning per 1.1 3.313 315
3.313 883 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 883 3.313
2.998 -2.430 Endring -2.430 2.998

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN