Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2016 til 30. juni 2018

 Kursutv_2_2018_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2016)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2016 til 30. juni 2018

 Omsetnings_2_2018_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 6.578.299 5,07 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 4.526.676 3,49 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.542.919 2,73 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.253.849 2,51 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 2.688.015 2,07 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 2.431.902 1,87 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 2.080.580 1,60 %
VPF Pareto Aksje Norge 1.821.202 1,40 %
VPF Alfred Berg Gambak 1.759.692 1,36 %
Pareto AS 1.755.225 1,35 %
Morgan Stanley And Co Intl plc 1.746.411 1,35 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.727.730 1,33 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.717.046 1,32 %
Forsvarets Personellservice 1.568.771 1,21 %
MP Pensjon PK 1.438.701 1,11 %
VPF Nordea Kapital 1.384.632 1,07 %
JP Morgan Securities 1.361.137 1,05 %
VPF Storebrand Norge I 1.321.665 1,02 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
Sum for de 20 største eiere 47.958.954 36,94 %
Øvrige eiere 81.877.489 63,06 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN