Resultater fra kvartalregnskapene

Konsern (mill. kr) 4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv 
  2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016
Renteinntekter  1.082 1.025 989 962 989 959 945 931 917
Rentekostnader 438 414 408 394 400 389 413 398 413
Netto renteinntekter 644 610 581 568 589 570 532 533 504
Provisjonsinntekter 343 344 361 339 372 360 349 308 300
Provisjonskostnader 42 45 45 36 49 46 38 35 35
Andre driftsinntekter 242 186 291 239 206 168 227 182 149
Netto provisjons- og andre inntekter 543 486 607 542 529 482 538 455 414
Utbytte 2 0 4 2 0 1 3 1 1
Netto resultat fra eierinteresser 130 105 102 79 147 126 94 71 74
Netto resultat fra finansielle instrumenter -37 77 195 99 108 108 35 66 153
Netto avk. på finansielle investeringer 95 182 300 180 256 235 131 138 228
Sum inntekter 1.282 1.277 1.488 1.290 1.374 1.287 1.202 1.126 1.146
Personalkostnader 391 376 413 403 362 357 362 345 251
Andre driftskostnader 311 240 248 241 255 225 236 227 231
Sum driftskostnader 701 616 661 645 618 582 598 571 482
Resultat før tap 580 661 827 645 756 705 604 555 664
Tap på utlån, garantier m.v. 67 69 78 48 78 88 86 89 99
Resultat før skatt  513 592 748 596 678 617 518 466 565
Skattekostnad 104 119 156 131 122 118 111 99 102
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -8 6 150 1 -4 -0 3 -0 7
Periodens resultat 401 480 743 466 553 500 409 367 470

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN