Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.17 30.6.17 30.6.18 (mill. kr) Note 30.6.18 30.6.17 31.12.17
3.313 2.448 1.403 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.403 2.448 3.313
9.543 10.002 10.801 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   5.078 4.997 4.214
104.769 100.733 108.020 Netto utlån til kunder 5 114.683 106.388 110.959
19.895 20.394 18.721 Sertifikater og obligasjoner  15 18.640 20.312 19.736
4.328 4.587 2.877 Derivater 15 2.910 4.673 4.351
169 200 355 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15,00 2.540 1.475 1.825
3.940 3.771 4.130 Investering i eierinteresser   5.748 5.633 5.760
3.120 3.120 2.619 Investering i konsernselskaper   - - -
82 226 82 Virksomhet holdt for salg 2 48 32 649
522 480 532 Immaterielle eiendeler   842 709 793
703 991 6.414 Øvrige eiendeler 12 7.692 2.780 1.654
150.383 146.952 155.956 Eiendeler   159.584 149.449 153.254
9.047 9.261 8.708 Innskudd fra kredittinstitusjoner   9.889 9.521 9.607
77.362 76.494 81.080 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 80.343 75.559 76.476
42.194 39.674 43.234 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 43.234 39.674 42.194
3.341 3.751 2.849 Derivater 15 2.974 3.761 3.343
909 912 2.042 Annen gjeld 13 2.962 1.970 1.923
- - - Virksomhet holdt for salg 2 8 0 1
2.159 2.188 2.147  Ansvarlig lånekapital  14 2.189 2.231 2.201
135.011 132.281 140.060 Sum gjeld   141.600 132.716 135.744
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -11 -6 -8
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
5.079 4.487 5.079  Utjevningsfond    5.075 4.482 5.072
571 - -  Avsatt utbytte   - - 571
322 - -  Avsatt gaver    - - 322
4.831 4.498 4.831  Grunnfondskapital    4.831 4.498 4.831
126 126 126  Fond for urealiserte gevinster    126 139 126
- 13 -12  Annen egenkapital    1.503 1.906 1.547
950 933 1.094  Hybridkapital    1.136 933 993
- 1.123 1.285  Ordinært resultat    1.209 776 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    621 514 565
15.372 14.672 15.895  Sum egenkapital    17.984 16.733 17.510
150.383 146.952 155.956  Gjeld og egenkapital    159.584 149.449 153.254

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN