Hovedtall

 

  Januar - Mars  
Konsern  2018 2017 2017
Resultatsammendrag mill. kr % 1)  mill. kr % 1)  mill. kr % 1) 
Netto renteinntekter 568 1,49 533 1,52 2.225 1,52
Netto provisjons- og andre inntekter 542 1,42 455 1,30 2.005 1,37
Netto avk. på finansielle investeringer 180 0,47 138 0,39 760 0,52
Sum inntekter 1.290 3,38 1.126 3,22 4.989 3,42
Sum driftskostnader 645 1,69 571 1,63 2.369 1,62
Resultat før tap 645 1,69 555 1,59 2.621 1,80
Tap på utlån, garantier m.v. 48 0,13 89 0,26 341 0,23
Resultat før skatt  596 1,56 466 1,33 2.279 1,56
Skattekostnad 131 0,34 99 0,28 450 0,31
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 1 0,00 0 0,00 -1 0,00
Periodens resultat 466 1,22 367 1,05 1.828 1,25
Renter hybridkapital 11   9   33  
Periodens resultat eks. renter hybridkapital 455   358   1.795  
             
Nøkkeltall 31.3.18   31.3.17   31.12.17  
Lønnsomhet            
Egenkapitalavkastning 2) 11,2 %   9,4 %   11,5 %  
Kostnadsprosent 2) 50 %   51 %   47 %  
Balansetall            
Brutto utlån til kunder 113.174   104.117   112.071  
Brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 151.065   140.038   148.784  
Innskudd fra kunder 75.937   70.176   76.476  
Innskuddsdekning ekskl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 67 %   67 %   68 %  
Innskuddsdekning inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 2) 50 %   50 %   51 %  
Utlånsvekst (bto.) siste 12 mnd (inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt) 2) 7,9 %   8,1 %   8,2 %  
Innskuddsvekst siste 12 mnd. 8,2 %   9,9 %   13,9 %  
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 152.668   140.061   145.948  
Forvaltningskapital 152.083   142.042   153.254  
Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt            
Tapsprosent utlån 2) 0,13 %   0,26 %   0,23 %  
Misligholdte eng. i % av brutto utlån 2) 0,19 %   0,15 %   0,19 %  
Andre tapsutsatte eng. i % av brutto utlån 2) 0,90 %   0,77 %   0,80 %  
Soliditet            
Kapitaldekningsprosent   18,2%   18,9 %   18,6 %  
Kjernekapitaldekningsprosent   16,3%   16,7 %   16,6 %  
Ren kjernekapitalprosent  14,6%   14,7 %   14,6 %  
Kjernekapital  15.697   15.149   15.707  
Netto ansvarlig kapital  17.518   17.183   17.629  
Likviditetsdekning (LCR) 162 %   136 %   164 %  
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage Ratio) 7,3%    7,3 %   7,2 %  
Kontor og bemanning            
Antall bankkontor 48   48   48  
Antall årsverk 1.393   1.362   1.403  
1) Beregnet i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital
2) Definert som alternativt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

Egenkapitalbevis (EKB)  31.3.18 31.3.17 31.12.17 31.12.16 31.12.15 31.12.14
Egenkapitalbevisbrøk  63,9 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,0 % 64,6 %
Antall utstedte bevis (mill. kroner) 2) 129,38 129,48 129,38 129,64 129,43 129,83
Børskurs 80,90 66,50 82,25 64,75 50,50 58,50
Børsverdi (mill. kroner) 10.464 8.634 10.679 8.407 6.556 7.595
Bokført egenkapital per EKB (inkl. utbytte) 2) 76,53 72,31 78,81 73,35 67,39 62,04
Resultat per EKB, majoritetsandel 2) 2,21 1,74 8,71 7,93 6,96 8,82
Utbytte per EKB     4,40 3,00 2,25 2,25
Pris / Resultat per EKB 2) 9,16 9,58 9,44 8,17 7,26 6,63
Pris / Bokført egenkapital 2) 1,06 0,92 1,04 0,88 0,75
0,94
2) Definert som altarnetivt resultatmål, se vedlegg til kvartalsrapporten

 

 

Forrige

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN