Note 5 - Utlån til kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.17 31.3.17 31.3.18 (mill. kr) 31.3.18 31.3.17 31.12.17
11.305 10.460 11.530 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 11.816 10.679 11.606
1.311 1.306 1.331 Havbruk 1.697 1.700 1.697
2.850 2.820 2.809 Industri og bergverk 3.129 3.113 3.157
2.794 2.756 2.953 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.622 3.335 3.419
2.432 2.496 2.549 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 2.825 2.735 2.700
4.639 4.863 4.533 Sjøfart og offshore 4.533 4.863 4.639
14.289 14.060 14.307 Eiendomsdrift 14.366 14.115 14.348
2.510 2.465 2.537 Forretningsmessig tjenesteyting 2.203 2.100 2.260
3.547 3.203 3.597 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 4.370 3.840 4.322
226 277 229 Offentlig forvaltning 243 291 240
1.669 1.895 1.791 Øvrige sektorer 1.823 1.924 1.699
47.572 46.600 48.168 Sum næring  50.629 48.696 50.087
94.984 88.257 96.594 Lønnstakere 100.436 91.343 98.697
142.556 134.857 144.762 Sum utlån inkl. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 151.065 140.038 148.784
34.885 33.757 36.374 Herav Boligkreditt  36.374 33.757 34.885
1.828 2.164 1.518 Herav Næringskreditt 1.518 2.164 1.828
105.843 98.935 106.871 Brutto utlån til kunder 113.174 104.117 112.071
             
    965 - Tap på utlån til amortisert kost 1.006    
    49 - Tap på utlån til virkelig verdi over totalresultat 49    
751 551   - Individuelle nedskrivninger   564  765
 323 328   - Nedskrivning på grupper av utlån   349  347
 104.769 98.056 105.856  Netto utlån til kunder 112.119 103.204  110.959

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN