Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

 

Konsern 31. mars 2018  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings-  liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps-  huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/  elim Total
Netto renteinntekter  254 232 -3 1 65 -0 - - 20 568
Renter av anvendt kapital 42 31 - - - - - - -74 -
Sum renteinntekter 296 263 -3 1 65 -0 -  - -54 568
Netto provisjons- og andre inntekter 204 50 101 104 14 121 - - -51 542
Netto avkastning på finansielle investeringer **)  0 1 34 - - - 36 29 81 181
Sum inntekter  501 314 131 104 79 120 36 29 -24 1.290
Sum driftskostnader 199 95 124 112 36 103  - - -24 645
Resultat før tap 302 219 7 -8 42 17 36 29 1 645
 Tap på utlån, garantier m.v.   -3 48  - - 4 - - -  - 48
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 305 171 7 -8 38 17 36 29 2 597
EK avkastning *) 14,5 % 10,1 %               11,2 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder  104.999 39.821 - - 6.908 - - - -664 151.065
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt  -36.537 -1.354 - - - - - - 0 -37.891
Nedskrivning utlån  -64 -950 - - -39 - - - -1.053
Andre eiendeler  160 1.312 2.535 821 21 402 1.601 1.175 31.937 39.964
Sum eiendeler 68.558 38.829 2.535 821 6.890 402 1.601 1.175 31.272 152.083
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder  37.811 37.358 - - - - - - 769 75.937
Annen gjeld og egenkapital  30.747 1.471 2.535 821 6.890 402 1.601 1.175 30.503 76.146
Sum egenkapital og gjeld 68.558 38.829 2.535 821 6.890 402 1.601 1.175 31.272 152.083

 

 

Konsern 31. mars 2017  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat-  marked Nærings-  liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB1 Regnskaps-  huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/  elim Total 
Netto renteinntekter 228 246 -2 1 51 -1 - - 10 533
Renter av anvendt kapital 31 30 - - - - - - -60 -
Sum renteinntekter 259 276 -2 1 51 -1 -  - -50 533
Netto provisjons- og andre inntekter 173 47 59 113 12 105 - - -55 455
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 2 18 - - - 66 29 22 138
Sum inntekter  432 325 75 114 63 104 66 29 -83 1.126
Sum driftskostnader 201 89 72 110 33 89  -  - -23 571
Resultat før tap 230 237 2 4 30 15 66 29 -60 555
 Tap på utlån, garantier m.v.  0 87  - - 2 - - - -0 89
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 230 150 2 4 28 15 66 29 -60 466
EK avkastning *) 14,9 % 9,6 %               9,4 %
                     
Balanse                     
Utlån til kunder 95.482 39.421 - - 5.746 - - - -611 140.038
Herav solgt Boligkreditt og Næringskreditt -33.919 -2.003 - - - - - - 0 -35.921
Individuell nedskrivning utlån -23 -528 - - -11 - - - -2 -564
Gruppenedskrivning utlån -90 -218 - - -21 - - - -20 -349
Andre eiendeler 167 192 1.867 1.002 10 288 1.543 1.217 32.552 38.838
Sum eiendeler 61.618 36.863 1.867 1.002 5.725 288 1.543 1.217 31.919 142.042
                      
Innskudd fra og gjeld til kunder 34.943 35.778 - - - - - - -545 70.176
Annen gjeld og egenkapital 26.675 1.086 1.867 1.002 5.725 288 1.543 1.217 32.464 71.866
Sum egenkapital og gjeld 61.618 36.863 1.867 1.002 5.725 288 1.543 1.217 31.919 142.042
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål. 

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  31.03.2018 31.03.2017
Utbytte  2 1
Gevinst/(tap) på aksjer (inkl utbytte) 5 8
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 119 -3
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 4 11
Gevinst/(tap) på valuta 11 6
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -59 49
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets  17 12
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  1 -16
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 98 66
SpareBank 1 Gruppen 36 66
SpareBank 1 Boligkreditt  3 -24
SpareBank 1 Næringskreditt 4 8
BN Bank 30 29
SpareBank 1 Kredittkort 5 2
SpareBank 1 Betaling -3 -
Andre selskaper 6 -10
Sum avkastning på eierinteresser 81 71
Sum netto avkastning på finansielle eiendeler 181 138
     
Virkelig verdi sikring     
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet -145 -77
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  145 61
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto 1 -16

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN