Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  Januar - Mars   Januar - Mars  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
             
      Renteinntekter      
137 32 37 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  14 9 44
3.150 768 786 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 879 842 3.476
284 76 64 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  63 75 281
- - - Andre renteinntekter 7 5 23
3.571 876 887 Sum renteinntekter 962 931 3.825
             
      Rentekostnader      
133 37 32 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  34 37 137
654 158 170 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 168 154 636
668 168 158 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 158 168 668
95 23 19 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 19 24 97
-0 -0 0 Andre rentekostnader 3 2 13
49 12 13 Avgift Sparebankenes sikringsfond 13 12 49
1.599 397 391 Rentekostnader og lignende kostnader  394 398 1.600
             
1.972 478 496 Netto renteinntekter 568 533 2.225

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN