Note 9 - Innskudd fra kunder fordelt på sektor og næring

Morbank   Konsern 
31.12.17 31.3.17 31.3.18 (mill. kr) 31.3.18 31.3.17 31.12.17
3.061 2.847 3.194 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 3.194 2.847 3.061
1.021 1.533 1.103 Havbruk 1.103 1.533 1.021
2.736 2.671 2.433 Industri og bergverk 2.433 2.671 2.736
3.046 2.191 3.191 Bygg, anlegg, kraft og vannforsyning 3.191 2.191 3.046
4.152 3.416 3.699 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 3.699 3.416 4.152
1.269 1.445 1.360 Sjøfart og offshore 1.360 1.445 1.269
4.595 4.626 4.653 Eiendomsdrift 4.444 4.384 4.405
6.429 5.729 6.326 Forretningsmessig tjenesteyting 6.326 5.729 6.429
5.846 5.859 5.978 Transport og annen tjenesteytende virksomhet 5.577 5.382 5.414
11.284 9.419 10.908 Offentlig forvaltning 10.908 9.419 11.284
2.127 1.735 1.808 Øvrige sektorer 1.670 1.405 1.863
45.565 41.470 44.654 Sum næring  43.905 40.421 44.678
31.797 29.754 32.033 Lønnstakere 32.033 29.754 31.797
77.362 71.224 76.686 Sum innskudd 75.937 70.176 76.476

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN