Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis.

 

(mill. kr) Januar - Mars 2018  Januar - Mars 2017
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 447 352
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 286 225
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.344.188 129.560.205
Resultat per egenkapitalbevis 2,21 1,74

 

1) Korrigert resultat  Januar - Mars 2018 Januar - Mars 2017
Konsernets resultat i perioden 466 367
-ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -8 -6
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -11 -9
Korrigert resultat i perioden 447 352

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 31.3.18 31.3.17
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 5.079 4.487
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 81 81
Annen egenkapital -9 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.643 8.060
Grunnfondskapital 4.831 4.498
Fond for urealiserte gevinster 45 45
Annen egenkapital -5 -
B. Sum grunnfondskapital 4.871 4.543
Avsetning gaver - -
Avsatt utbytte - -
Egenkapital ekskl. hybridkapital  13.514 12.603
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,95 %
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN