Note 17 - Resultat per egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet er beregnet som resultat etter skatt fordelt i forhold til gjennomsnittlig antall egenkapitalbevis  i regnskapsåret. Det foreligger ikke opsjonsavtaler knyttet til egenkapitalbevisene slik at utvannet resultatet er overensstemmende med resultat pr. egenkapitalbevis.

  Januar - September
(mill. kr) 2018 2017
Grunnlag resultat som fordeles mellom EK-beviseiere og grunnfondskapital 1) 1.632 1.231
Resultat til egenkapitalbeviseiere, fordelt etter egenkapitalbevisbrøk 2) 1.044 788
Gjennomsnittlig antall utstedte egenkapitalbevis fratrukket egne bevis  129.331.186 129.552.433
Resultat per egenkapitalbevis 8,07 6,08

 

  Januar - September
1) Korrigert resultat  2018 2017
Konsernets resultat i perioden 1.689 1.275
- ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat -29 -19
- korrigert for renter på hybridkapital ført direkte mot EK -28 -25
Korrigert resultat i perioden 1.632 1.231

 

2) Beregning av egenkapitalbevisbrøk (morbank)    
(mill. kr) 30.9.18 30.9.17
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 5.079 4.487
Overkursfond 895  895
Fond for urealiserte gevinster 81  81
Annen egenkapital -12  6
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.640 8.066
Grunnfondskapital 4.831 4.498
Fond for urealiserte gevinster 45  45
Annen egenkapital -7  3
B. Sum grunnfondskapital 4.870 4.546
Avsetning gaver - -
Avsatt utbytte - -
Egenkapital ekskl. hybridkapital  13.510 12.613
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 63,95 % 63,95 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 63,95 % 63,95 %
Neste

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN