Note 3 - Segmentrapportering

For datterselskapene oppgis tall fra de respektive selskapsregnskapene, mens for tilknyttede og felleskontrollerte selskaper som tas inn etter egenkapitalmetoden oppgis konsernets resultatandel etter skatt samt bokført verdi av investeringen på konsernnivå. 

Konsern 30. september 2018  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 768 730 -11 2 200 -0 - - 70 1.759
Renter av anvendt kapital 132 98 - - - - - - -229 -
Sum renteinntekter 900 827 -11 2 200 -0 -  -  -160 1.759
Netto provisjons- og andre inntekter 590 150 337 389 46 337 - - -215 1.634
Netto avkastning på finansielle investeringer **) 0 15 75 - - - 189 70 470 820
Sum inntekter  1.490 993 401 391 247 336 189 70 96 4.212
Sum driftskostnader 597 278 380 385 115 280  -  - -113 1.922
Resultat før tap 893 714 21 6 131 57 189 70 209 2.290
 Tap på utlån, garantier m.v.  18 153  - - 24 - - - 0 196
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 874 561 21 6 107 57 189 70 209 2.094
EK avkastning *) 13,1 % 10,8 %               13,3 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 111.207 39.716 - - 7.546 - - - -644 157.825
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -37.796 -1.986 - - - - - -  - -39.782
Nedskrivning utlån -96 -749 -  - -44 - - -  - -890
Andre eiendeler 123 2.434 3.212 1.534 16 384 1.469 1.216 32.043 42.184
Sum eiendeler 73.438 39.167 3.212 1.534 7.519 384 1.469 1.216 31.398 159.337
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 39.879 37.201 - - - - - - 450 77.529
Annen gjeld og egenkapital 33.559 1.967 3.212 1.534 7.519 384 1.469 1.216 30.948 81.808
Sum egenkapital og gjeld 73.438 39.167 3.212 1.534 7.519 384 1.469 1.216 31.398 159.337

 

 

Konsern 30. september 2017  
Resultatregnskap (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv SB1 Markets EM 1 SB 1 Finans MN SB 1 Regnskaps- huset SMN SB1 Gruppen BN Bank Øvrige/elim Total
Netto renteinntekter 728 730 -11 1 165 -1  -   -  23 1.636
Renter av anvendt kapital 92 84  -   -   -   -   -   -  -175  - 
Sum renteinntekter 819 814 -11 1 165 -1  -   -  -152 1.636
Netto provisjons- og andre inntekter 576 151 239 371 41 285  -   -  -189 1.475
Netto avkastning på finansielle investeringer **) - 9 50  -   -   -  214 70 162 507
Sum inntekter  1.396 974 279 373 206 284 214 70 -179 3.618
Sum driftskostnader 598 276 289 360 101 239  -   -  -111 1.751
Resultat før tap 798 699 -10 12 105 45 214 70 -68 1.867
 Tap på utlån, garantier m.v.  3 249  -   -  12  -   -   -  - 263
Resultat før skatt inkl. res. virksomhet holdt for salg 796 450 -10 12 94 45 214 70 -68 1.604
EK avkastning *) 16,3 % 10,1 %               10,8 %
                     
Balanse                    
Utlån til kunder 100.745 40.419  -   -  6.502  -   -   -  -520 147.146
Herav solgt til Boligkreditt og Næringskreditt -34.361 -2.090  -   -   -   -   -   -  - -36.451
Individuell nedskrivning utlån -20 -665  -   -  -12  -   -   -  -2 -700
Gruppenedskrivning utlån -90 -218  -   -  -23  -   -   -  -15 -346
Andre eiendeler 157 928 2.076 899 15 307 1.460 1.126 30.297 37.265
Sum eiendeler 66.430 38.374 2.076 899 6.482 307 1.460 1.126 29.759 146.913
                     
Innskudd fra og gjeld til kunder 36.974 36.275  -   -   -   -   -   -  -164 73.086
Annen gjeld og egenkapital 29.456 2.099 2.076 899 6.482 307 1.460 1.126 29.923 73.828
Sum egenkapital og gjeld 66.430 38.374 2.076 899 6.482 307 1.460 1.126 29.759 146.913
*) Regulatorisk kapital er lagt til grunn ved beregning av anvendt kapital i PM og Næringsliv. Denne kapitalen er oppgrosset til 15,0 prosent for å være i tråd med bankens kapitalmål per 31. desember 2018

 

 

**) Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle eiendeler inkl. holdt for salg (mill. kr)  30.9.18 30.9.17
Utbytte    6 5
Gevinst/(tap) på aksjer (inkl utbytte) 144 46
Gevinst/(tap) på finansielle derivater 192 32
Gevinst/(tap) på øvrige finansielle instrumenter til virkelig verdi (FVO) 23 11
Gevinst/(tap) på valuta 47 26
Gevinst/(tap) på sertifikater og obligasjoner -81 81
Gevinst/(tap) på aksjer og aksjederivater i SpareBank 1 Markets  52  33
Gevinst/(tap) på finansielle instrumenter knyttet til sikringsbokføring  -5 -20
Sum verdiendringer finansielle eiendeler 370 209
SpareBank 1 Gruppen 189 214
SpareBank 1 Boligkreditt  2 -26
SpareBank 1 Næringskreditt 10 18
BN Bank 73 70
SpareBank 1 Kredittkort   17 11
SpareBank 1 Betaling   -9 -14
Andre selskaper 162 19
Sum avkastning på eierinteresser 443 293
Sum 820 507
        
Virkelig verdi sikring       
Virkelig verdi-endringer på sikringsinstrumentet   -209 -147
Virkelig verdi-endringer på den sikrede posten henførbar til sikret risko  204 127
Gevinster el.tap fra sikringsbokføring, netto -5 -20

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN