Note 10 - Netto renteinntekter

Morbank   Konsern
  Januar - September   Januar - September  
2017 2017 2018 (mill. kr) 2018 2017 2017
             
      Renteinntekter      
137 100 121 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  45 31 44
3.150 2.331 2.406 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 2.698 2.570 3.476
284 221 214 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  211 219 281
- - 0 Andre renteinntekter 21 17 23
3.571 2.652 2.741 Sum renteinntekter 2.975 2.836 3.825
             
      Rentekostnader      
133 97 104 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  113 100 137
654 490 546 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 537 479 636
668 499 458 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 458 499 668
95 73 59 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 61 75 97
-0 12 13 Andre rentekostnader 23 23 13
49 24 25 Avgift Sparebankenes sikringsfond 25 24 49
1.599 1.196 1.205 Rentekostnader og lignende kostnader  1.217 1.200 1.600
             
1.972 1.456 1.536 Netto renteinntekter 1.759 1.636 2.225

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN