Note 14 - Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og ansvarlig lånekapital

Konsern          
Endring i verdipapirgjeld (mill. kr) 31.3.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.17
Obligasjonsgjeld, nominell verdi 41.062 3.597 2.840 -1.358 41.663
Verdijusteringer 75 - - -131 207
Påløpte renter 273 - - -51 324
Totalt 41.410 3.597 2.840 -1.541 42.194
           
           
Endring i ansvarlig lånekapital (mill. kr) 31.3.18 Emittert  Forfalt/ innløst  Øvrige endringer 31.12.17
Ordinære ansvarlig lånekapital, nominell verdi 1.708 - - 6 1.701
Fondsobligasjonslån, nominell verdi*  450 - - - 450
Verdijusteringer 32 - - -9 40
Påløpte renter 6 - - -4 10
Totalt  2.195 - - -6 2.201

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN