Note 13 - Annen gjeld

Morbank   Konsern 
31.12.17 31.3.17 31.3.18 (mill. kr) 31.3.18 31.3.17 31.12.17
21 0 21 Utsatt skatt 82 33 81
337 -38 317 Betalbar skatt 324 4 367
9 8 9 Formuesskatt 9 8 9
70 44 225 Tidsavgrensninger 549 362 444
112 317 228 Avsetninger 228 317 112
24 26 24 Pensjonsforpliktelser 24 26 24
88 71 130 Trasseringsgjeld 130 71 88
16 197 25 Leverandørgjeld 109 253 82
0 646 1.162 Gjeld verdipapirer 1.327 954 162
- - - Egenkapitalinstrumenter 80 217 244
232 668 845 Annen gjeld 969 735 311
909 1.939 2.986 Sum annen gjeld 3.832 2.979 1.923

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN