Note 12 - Øvrige eiendeler

Morbank   Konsern 
31.12.17 31.3.17 31.3.18 (mill. kr) 31.3.18 31.3.17 31.12.17
- 27 - Utsatt skattefordel 163 196 178
115 113 111 Varige driftsmidler 257 891 263
61 80 39 Opptjente ikke motatte inntekter 105 118 104
35 486 51 Fordringer verdipapirer 377 841 322
158 198 158 Pensjonsmidler 171 208 171
333 267 187 Andre eiendeler 567 649 615
703 1.171 546 Sum øvrige eiendeler 1.641 2.903 1.654

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN