Note 15 - Vurdering av virkelig verdi på finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til virkelig verdi klassifiseres i ulike nivåer.

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i aktivt marked
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som handles i aktive markeder er basert på markedspris på balansedagen. Et marked er betraktet som aktivt dersom markedskursene er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse prisene representerer faktiske og regelmessige forekommende markedstransaksjoner på armlengdes avstand. I kategorien inngår blant annet børsnoterte aksjer og statskasseveksler.

Nivå 2: Verdsettelse basert på observerbare markedsdata
Nivå 2 består av instrumenter som verdsettes ved bruk av informasjon som ikke er noterte priser, men hvor priser er direkte eller indirekte observerbare for eiendelene eller forpliktelsene, og som også inkluderer noterte priser i ikke aktive markeder.

Nivå 3: Verdsettelse basert på annet enn observerbare data
Hvis fastsettelse av verdi ikke er tilgjengelig i forhold til nivå 1 og 2 benyttes verdsettelsesmetoder som baserer seg på ikke-observerbar informasjon.

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 2018:     
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 4 3.275 - 3.278
- Obligasjoner og sertifikater 2.485 16.312 - 18.797
- Egenkapitalinstrumenter 1.559 103 440 2.101
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.195 3.238
Finansielle eiendeler over totalresultat        
- Utlån - - 56.988 56.988
- Egenkapitalinstrumenter - - 63 63
Sum eiendeler 4.048 19.732 60.685 84.465
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 9 2.961 - 2.970
- Egenkapitalinstrumenter 79 1 - 80
Sum forpliktelser 88 2.962 - 3.050

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. mars 17:   
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 10 4.691 - 4.701
- Obligasjoner og sertifikater 2.504 16.200 - 18.704
- Egenkapitalinstrumenter 1.079 - 537 1.616
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.717 3.760
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter - - 60 60
Sum eiendeler 3.593 20.934 4.314 28.841
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 13 3.496 - 3.509
- Egenkapitalinstrumenter 213 3 - 217
Sum forpliktelser 226 3.500 - 3.726

 

Følgende tabell presenterer konsernets eiendeler og gjeld målt til virkelig verdi per 31. desember 17: 
         
Eiendeler (mill. kr) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 16 4.334 - 4.351
- Obligasjoner og sertifikater 2.547 17.189 - 19.736
- Egenkapitalinstrumenter 1.339 - 419 1.759
- Fastrentelån og ansvarlig lån - 43 3.236 3.278
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg        
- Egenkapitalinstrumenter -  - 66 66
Sum eiendeler 3.902 21.566 3.722 29.190
         
Forpliktelser Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Total
Finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet        
- Derivater 14 3.328 - 3.343
- Egenkapitalinstrumenter 239 4 - 244
Sum forpliktelser 254 3.332 - 3.586

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 18:     
           
(mill. kr) Egenkapital- instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Utlån til virkelig verdi over totalresultatet Egenkapital- instrumenter til virkelig verdi over totalresultatet Sum
Utgående balanse 31.12.17                419        3.236                  -      66 3.722
Implementering IFRS 9                   2                    - 56.743   -2 56.743
Inngående balanse 1.1.18           422 3.236         56.743     64 60.464
Tilgang                  22                 366  4.598                     -        4.986
Avhending                   -8                -386  -4.353                     - -4.747
Nedskrivning forventet tap på utlån -     -          -2 - -2
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter       4  -21              2     -1     -15
Utgående balanse 31.3.18         440   3.195      56.987            63 60.685

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. mars 17:    
         
(mill. kr) Egenkapital- instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.17 524 3.783 60 4.367
Tilgang 4 154 - 158
Avhending - -232 - -232
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 9 12 - 21
Utgående balanse 31.3.17 537 3.717 60 4.314

 

 

Endringer i instrumentene klassifisert i nivå 3 per 31. desember 17:  
         
(mill. kr) Egenkapital- instrumenter til virkelig verdi over resultatet Fastrentelån Aksjer tilgjengelig for salg Sum
Inngående balanse 1.1.17 524 3.783 60 4.367
Tilgang 20 304 - 323
Avhending -157 -849 -20 -1.026
Netto gevinst/tap på finansielle intrumenter 33 -2 27 57
Utgående balanse 31.12.17 419 3.236 66 3.722

 

Metode for verdsettelse

Verdsettelsesmetodene som benyttes er tilpasset til hvert finansielle instrument, og har som formål å benytte mest mulig av informasjonen som er tilgjengelig i markedet.

Metode for verdsettelse av finansielle instrumenter i nivå 2 og 3 er beskrevet i det følgende:

Fastrenteutlån til kunder (nivå 3)
Utlånene består i hovedsak av fastrenteutlån i norske kroner. Verdien av fastrenteutlånene fastsettes ved at avtalte rentestrømmer neddiskonteres over løpetiden med en diskonteringsfaktor som er justert for marginkrav. Ved beregning av sensitivitet, er diskonteringsfaktor økt med 10 punkter.

Utlån til virkelig verdi over totalresultatet (nivå 3)
Boliglån med flytende rente klassifisert til virkelig verdi med verdiendring over totalresultat blir verdsatt basert på pålydende saldo og forventet tap. Utlån uten vesentlig kredittrisikoforverring etter første gangs balanseføring har estimert virkelig verdi lik pålydende saldo. For utlån med en vesentlig økning i kredittrisiko etter innvilgelse eller objektive bevis for tap, beregnes forventet tap over instrumentenes levetid på linje med tapsnedskriving av utlån til amortisert kost. Estimert virkelig verdi settes lik saldo fratrukket beregnet forventet livstidstap. Dersom man dobler worst case scenarioets sannsynlighet i tapsmodellen, medfører det en reduksjon i virkelig verdi på 4 millioner kroner.

Sertifikater og obligasjoner (nivå 2 og 3)
Verdivurderingen i nivå 2 baseres i hovedsak på observerbar markedsinformasjon i form av rentekurver, valutakurser og kredittmarginer til den enkelte kreditt og obligasjonens eller sertifikatets karakteristika. For papirer vurdert under nivå 3 baseres verdsettelsen på indikative priser fra tredjepart eller sammenlignbare papirer.    

Aksjer (nivå 3)
Aksjer som er klassifisert i nivå 3 omfatter i det vesentligste investeringer i unoterte aksjer. Disse omfatter blant annet 260 millioner kroner i Private Equity-investeringer, eiendomsfond, hedgefond og unoterte aksjer gjennom selskapet SpareBank 1 SMN Invest AS. Verdsettelsene er i all hovedsak basert på rapportering fra forvaltere av fondene, som benytter kontantstrømbaserte modeller eller multipler ved fastsettelse av virkelig verdi. Konsernet har ikke full tilgang til informasjon om alle elementene i disse verdsettelsene og har derfor ikke grunnlag for å fastsette alternative forutsetninger. Fastsettelse av virkelig verdi for aksjene i Polaris er basert på verdsettelse foretatt av SpareBank 1 Markets. Denne er foretatt basert på verdijustert EK.              

Eierinteressen i Visa Norge FLI er vurdert å være en finansiell eiendel og klassifisert i kategorien tilgjengelig for salg. SpareBank 1 SMN har beregnet virkelig verdi på sin andel av Visa Norge FLI til 33,1 millioner. Sensitivitet på nivå 3 måling: Ettersom estimert verdi av Visa Norge er beregnet av foreningen har vi ikke tilgang til alle vesentlige input, men SpareBank 1 SMN har hensyntatt en likviditetsrabatt på aksjene i Visa Inc, på 20 prosent. Dersom denne hadde vært justert til 25 prosent, ville målingen av virkelig verdi blitt 3,5 millioner lavere.                 

Finansielle derivater (nivå 2)
Finansielle derivater i nivå 2 omfatter i hovedsak valutaterminer og rente- og valutaswapper. Verdsettelsen er basert på observerbare rentekurver. I tillegg omfatter posten derivater knyttet til FRAer. Disse er verdsatt med utgangspunkt i observerbare priser i markedet. Derivater klassifisert i nivå 2 omfatter også aksjederivater knyttet til SpareBank 1 Markets' market-making aktiviteter. Hoveddelen av disse derivatene er knyttet opp mot de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, og verdsettelsen baseres på kursutvikingen på den aktuelle/underliggende aksjen og observerbar eller beregnet volatilitet.

 

Sensitivitetsanalyse, nivå 3 pr 31. mars 18:    
(mill. kr) Balanseført verdi Effekt av mulige alternative forutsetninger
Fastrentelån 3.195 -8
Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over resultatet *  440  -
Utlån til virkelig verdi over totalresultatet 56.988 -4
Egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over totalresultatet 63 -4
* Som beskrevet over er ikke informasjon for å foreta alternative beregninger tilgjengelig 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN