Note 7 - Nedskrivning på utlån og garantier

Avsetning til tap på utlån og garantier presenteres etter implementering av IFRS 9 fra 1. januar 2018. Se note 2 og 45 i årsrapporten for 2017 for utfyllende informasjon om implementeringseffekten og overgangen. Sammenligningstall er ikke omarbeidet og informasjonen vedrørende 1. kvartal 2017 er presentert etter tidligere regelverk i IAS 32.
 
Morbank  
  31.3.18
(mill. kr)  01.jan.18 Endring  avsetning  for tap Netto  konstatert/  innbetalt  tidligere  konstatert 31.mar.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.017 11 -15 1.012
Utlån til amortisert kost Privatmarked 32 -3 -2 27
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 65 -0 -0 65
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.114 8 -17 1.104
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån       1.014
Annen gjeld - avsetninger       75
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap       15

 

Konsern   
  31.3.18
(mill. kr)  01.jan.18 Endring  avsetning  for tap Netto  konstatert/  innbetalt  tidligere  konstatert 31.mar.18
Utlån til amortisert kost Næringsliv 1.037 10 -15 1.032
Utlån til amortisert kost Privatmarked 52 -3 -3 46
Utlån til virkelig verdi over OCI Privatmarked 65 -0 -0 65
Sum avsetning til tap på utlån og garantier  1.154 7 -18 1.143
Presentert som:        
Avsetning til tap på utlån       1.053
Annen gjeld - avsetninger       75
Totalresultat - virkelig verdi justering av tap       15

 

Morbank  
  31.3.18
Total balanseført tapsavsetning Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 96 256 762 1.114
Avsetning til tap        
   Overført til (fra) Trinn 1  13 -13 -0 -
   Overført til (fra) Trinn 2 -3 5 -2 -
   Overført til (fra) Trinn 3  -0 -9 9 -
Netto ny måling av tap  -14 10 30 26
Nye utstedte eller kjøpte utlån 20 0 0 20
Utlån som har blitt fraregnet -5 -16 -17 -37
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -17 -17
Balanse 31. mars 107 232 766 1.104

 

 

Konsern        
  31.3.18
Total balanseført tapsavsetning Trinn1  Trinn 2 Trinn 3 Total
Balanse 1. januar 105 269 780 1.154
Avsetning til tap        
   Overført til (fra) Trinn 1  4 -4 0 -
   Overført til (fra) Trinn 2 -1 -3 4 -
   Overført til (fra) Trinn 3  -6 2 3 -
Netto ny måling av tap  -7 4 33 30
Nye utstedte eller kjøpte utlån 14 0 0 14
Utlån som har blitt fraregnet -4 -14 -17 -35
Konstaterte nedskrivninger (konstaterte tap) - - -18 -18
Balanse 31. mars 104 255 784 1.143

 

Morbank      
  31.3.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 28 597 625
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 2 146 148
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 6 8
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 79 79
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger -2 10 8
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 23 534 557
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'   
       
  31.3.17
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 90 228 318
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. - 10 10
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 90 238 328

 

Konsern      
  31.3.17
Individuelle nedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier, m.v. per 1.1.*) 31 607 638
- Konstaterte tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 2 146 148
- Tilbakeføring av tidligere års nedskrivninger 2 6 8
+ Økning i nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere er gjort individuelle nedskrivninger 0 79 79
+ Nedskrivninger på engasjementer hvor det tidligere år ikke er gjort individuelle nedskrivninger -2 10 8
Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 26 544 570
*) Individuelle tapsnedskrivninger på garantier, 6,2 mill. kroner, er oppført i balansen som gjeld under 'Andre forpliktelser'  
       
  31.3.17
Gruppenedskrivninger (mill. kr) Privat- marked Nærings- liv Totalt
Gruppenedskrivninger for dekning av tap på utlån og garantier per 1.1. 100 239 339
Periodens gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån, garantier m.v. 1 10 11
Gruppenedskrivning for dekning av tap på utlån og garantier ved utløp av perioden 100 249 349

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN