Foreløpig årsregnskap 2012

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

  • Resultat før skatt 1.355 millioner kroner (1.236 millioner)
  • Resultat 1.077 millioner kroner (1.024 millioner)                                                                                                                                                     
  • Avkastning på egenkapitalen 11,7 prosent (12,8 prosent)
  • Kjernekapitaldekning 11,3 prosent (10,4 prosent), ren kjernekapital 10,0 prosent (8,9 prosent)
  • Vekst i utlån 10,2 prosent (8,6 prosent) og innskudd 9,2 prosent (11,9 prosent) siste 12 måneder 
  • Tap på utlån 58 millioner kroner (27 millioner)
  • Resultat per egenkapitalbevis 5,21 kroner (6,06), bokført verdi per egenkapitalbevis, inklusive foreslått utbytte for 2012, 50,09 kroner (48,91)
  • Foreslått utbytte 1,50 kroner per egenkapitalbevis og avsetning til allmennyttige formål på 30 millioner kroner
Puslespill
© SpareBank 1 SMN