Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.16 30.9.16 30.9.17 (mill. kr) Note 30.9.17 30.9.16 31.12.16
315 1.080 1.351 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.351 1.080 315
8.203 10.755 7.596 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   2.310 6.652 3.892
96.499 94.108 103.647 Netto utlån til kunder 5 109.649 98.619 101.354
17.636 16.977 17.990 Sertifikater og obligasjoner  15 17.908 16.898 17.557
4.812 5.536 4.312 Derivater 15 4.262 5.489 4.752
248 235 142 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.607 1.253 1.542
3.766 3.669 3.833 Investering i eierinteresser   5.820 5.649 5.638
3.005 3.005 3.120 Investering i konsernselskaper   - - -
226 330 231 Virksomhet holdt for salg   30 217 15
470 475 484 Immaterielle eiendeler   720 628 639
882 1.556 1.438 Øvrige eiendeler 12 3.256 3.331 2.376
136.062 137.726 144.144 Eiendeler   146.913 139.815 138.080
10.299 10.491 9.169 Innskudd fra kredittinstitusjoner   9.484 10.591 10.509
68.391 67.387 74.024 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 73.086 66.290 67.168
36.317 37.124 38.091 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 38.091 37.124 36.317
3.973 5.016 3.645 Derivater 15 3.679 5.004 4.074
731 1.409 1.699 Annen gjeld 13 2.816 2.353 1.531
- - - Virksomhet holdt for salg   0 11 0
3.140 3.507 3.460  Ansvarlig lånekapital  14 3.503 3.550 3.182
122.850 124.933 130.089 Sum gjeld   130.658 124.922 122.781
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -8 -2 -4
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
4.487 3.790 4.487  Utjevningsfond    4.477 3.791 4.484
389 - -  Avsatt utbytte   - - 389
220 - -  Avsatt gaver    - - 220
4.498 4.105 4.498  Grunnfondskapital    4.498 4.105 4.498
126 221 126  Fond for urealiserte gevinster    139 233 139
- 5 6  Annen egenkapital    1.891 1.679 1.656
- 1.179 1.446  Ordinært resultat    1.250 1.185 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    516 411 425
13.212 12.792 14.055  Sum egenkapital    16.255 14.893 15.299
136.062 137.726 144.144  Gjeld og egenkapital    146.913 139.815 138.080

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN