Egenkapitalbevis

Kursutvikling sammenlignet med OSEBX and OSEEX

1. juli 2015 til 30. juni 2017

 Kursutv_2_2017_NO

OSEBX = Oslo Stock Exchange Benchmark Index (rebasert lik MING 1. juli 2015)
OSEEX = Oslo Stock Exchange ECC Index (rebasert lik MING 1. juli 2015)

Omsetningsstatistikk

1. juli 2015 til 30. juni 2017

 Omsetnings_2_2017_NO

Totalt antall egenkapitalsbevis omsatt, i 1000

 

 

20 største eiere Antall  Andel 
VPF Nordea Norge Verdi 6.641.381 5,12 %
Verdipapirfondet DNB Norge (IV) 4.189.925 3,23 %
Sparebankstiftelsen SMN 3.965.391 3,05 %
VPF Odin Norge 3.826.686 2,95 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 3.369.028 2,59 %
VPF Pareto Aksje Norge 2.620.377 2,02 %
VPF Alfred Berg Gambak 2.024.604 1,56 %
Pareto AS 1.821.202 1,40 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.723.618 1,33 %
Forsvarets Personellservice 1.717.046 1,32 %
VPF Danske Invest Norske Aksjer Inst. I 1.697.323 1,31 %
MSIP Equity 1.663.311 1,28 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.661.137 1,28 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.658.982 1,28 %
MP Pensjon PK 1.568.771 1,21 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.506.228 1,16 %
VPF Nordea Kapital 1.474.454 1,14 %
JP Morgan Chase Bank (nominee) 1.333.533 1,03 %
VPF Nordea Avkastning 1.289.111 0,99 %
State Street Bank and Trust CO (nominee) 1.235.165 0,95 %
Sum for de 20 største eiere 46.987.273 36,19 %
Øvrige eiere 82.849.170 63,81 %
Utstedte egenkapitalbevis 129.836.443 100,00 %

Utbyttepolitikk

SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidl. sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN