Styrets beretning

Første kvartal 2017

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

 • Resultat før skatt 454 millioner kroner (383 millioner)
 • Overskudd første kvartal 358 millioner kroner (311 millioner)
 • Avkastning på egenkapitalen 9,4 prosent (8,9 prosent)
 • Vekst i utlån 8,1 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Vekst i innskudd 9,9 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder
 • Ren kjernekapitaldekning 14,8 prosent (13,6 prosent). Utbytteandel på 50 prosent for 2017 lagt til grunn
 • Resultat per egenkapitalbevis 1,73 kroner (1,49 kroner)
 • Bokført verdi per egenkapitalbevis 72,03 kroner (67,37 kroner)

Godt resultat

Hovedtrekk:

 • Sterk underliggende drift
 • Tap på utlån i tråd med forventet nivå og lavere enn i fjor
 • To større offshorengasjementer ferdig restrukturert i første kvartal
 • God soliditet
 • Stabil vekst i antall kunder og høy vekst innenfor alle produktområder
 • SpareBank 1 SMN Regnskapshusets oppkjøp av Økonomisenteret Kunderegnskap i Molde har økt inntekts- og kostnadsbasen i konsernet (benevnes Økonomisenteret videre i rapporten)

SpareBank 1 SMN oppnådde i første kvartal 2017 et overskudd på 358 millioner kroner (311 millioner) og en avkastning på egenkapitalen på 9,4 prosent (8,9 prosent). Resultat før skatt ble 454 millioner kroner (383 millioner).

Driftsinntektene i første kvartal ble 977 millioner kroner og 107 millioner kroner høyere enn samme periode i 2016. SpareBank 1 SMN Regnskapshusets oppkjøp av Økonomisenteret forklarer en stor del av økningen.

Avkastning på finansielle eiendeler ble 138 millioner kroner (172 millioner), hvor resultatandel fra felleseide selskaper utgjorde 71 millioner kroner (119 millioner).

Driftskostnadene ble 571 millioner kroner i første kvartal 2017 (489 millioner), en vekst på 82 millioner kroner. Høy vekst forklares med SpareBank 1 SMN Regnskapshusets oppkjøp av Økonomisenteret.

Tap på utlån var 89 millioner kroner (170 millioner) i første kvartal, i all hovedsak knyttet til bankens offshoreeksponering.

Utlåns- og innskuddsvekst på 12-måneders basis per første kvartal 2017 ble henholdsvis 8,1 prosent (5,4 prosent) og 9,9 prosent (5,4 prosent).

Ren kjernekapitaldekning var per 31. mars 2016 14,8 prosent (13,6 prosent). Konsernets mål for ren kjernekapitaldekning er 15,0 prosent.

I første kvartal ble resultatet per egenkapitalbevis 1,73 kroner (1,49 kroner), og bokført verdi per egenkapitalbevis var 73,34 kroner ved kvartalsskiftet (67,37 kroner). Børskurs var på samme tidspunkt 66,50 kroner (52,75 kroner). Det er i 2017 utbetalt utbytte for 2016 med 3,00 kroner per egenkapitalbevis.

Netto renteinntekter

Rentenettoen ble 522 millioner kroner (469 millioner) i første kvartal 2017. Økningen på 53 millioner kroner sammenlignet med 1. kvartal 2016 tilskrives i stor grad vekst i boliglån. Netto renteinntekter er i tillegg påvirket av innbetaling og inntektsføring av renter påløpt i 2016 på offshorengasjementer under restrukturering.

Det ble i januar 2017 effektuert en generell renteøkning på boliglån med inntil 20 basispunkter. Etter renteøkningen er gjennomsnittlig rente på lån til bolig fortsatt på et lavere nivå enn tilsvarende periode i fjor. På lån til næringslivskunder gjennomføres en differensiert reprising av hele porteføljen som vil ha effekt fra andre kvartal.

Rentenetto fra lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt inntektsføres som provisjonsinntekter. Provisjoner for lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt utgjorde i første kvartal 2017 samlet 76 millioner kroner (73 millioner), og reflekterer reduserte marginer på boliglån.

Provisjons- og andre driftsinntekter

Netto provisjons- og andre inntekter ble 455 millioner kroner (401 millioner) i første kvartal 2017, en økning på 54 millioner kroner. Økte inntekter fra regnskapstjenester på 49 millioner kroner tilskrives i høy grad oppkjøp av Økonomisenteret med virkning fra januar 2017. Eiendomsmeglingsinntekter har også hatt sterk vekst og har økt med 11 millioner kroner. Inntekter fra SpareBank 1 Boligkreditt og Næringskreditt er økt med 3 millioner.

  Januar-Mars  
Provisjonsinntekter (mill. kr) 2017 2016 Endring
Betalingstjenester 50 47 3
Kredittkort 15 14 0
Sparing og forvaltning 21 19 2
Forsikring 41 39 2
Garantiprovisjoner 18 21 -3
Eiendomsmegling 91 80 11
Regnskapstjenester 99 50 49
Kurtasjeinntekt verdipapir 32 40 -8
Øvrige provisjoner 13 17 -5
Provisjoner eks. SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt 379 328 51
Provisjoner fra SB1 Boligkreditt 72 71 1
Provisjoner fra SB1 Næringskreditt 4 2 2
Sum provisjonsinntekter 455 401 54

God avkastning på finansielle investeringer

Samlet avkastning på finansielle investeringer (eksklusive resultatandel i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet) ble 67 millioner kroner (53 millioner). Samlet avkastning fordeler seg som følger:

 • Avkastning på konsernets aksjeporteføljer ble totalt 2 millioner kroner (3 millioner)
 • Netto kursgevinst på obligasjoner og derivater 34 millioner kroner (25 millioner)
 • Inntekter på valuta- og rentehandel ble 31 millioner kroner (26 millioner), i all hovedsak fra SpareBank 1 Markets 
  Januar-Mars  
Avkastning finansielle investeringer (mill. kr) 2017 2016 Endring
Kursgevinst/utbytte aksjer 2 3 -1
Obligasjoner og derivater  34 25 9
Valuta- og renteforretninger 31 26 5
Verdiendring finansielle eiendeler 67 53 14
SpareBank 1 Gruppen 66 61 5
SpareBank 1 Boligkreditt -24 24 -48
SpareBank 1 Næringskreditt 8 8 -0
SpareBank 1 Kredittkort 2 6 -4
BN Bank 29 20 10
SpareBank 1 Mobilbetaling -13 - -13
Andre selskaper 3 0 3
Tilknyttede selskaper 71 119 -48
Sum 138 172 -34

SpareBank 1 Gruppen

SpareBank 1 Gruppen eier 100 prosent av aksjene i SpareBank 1 Forsikring, SpareBank 1 Skadeforsikring, ODIN Forvaltning, SpareBank 1 Medlemskort, SpareBank 1 Gruppen Finans og Conecto. SpareBank 1 SMN sin eierandel i SpareBank 1 Gruppen var ved utgangen av første kvartal 2017 uendret på 19,5 prosent.

SpareBank 1 Gruppen oppnådde i første kvartal 2017 et resultat på 385 mill kroner. Det gode resultatet kom primært fra skadeforsikring som bedret både forsikringsresultatet og fikk høyere netto finansinntekter. Underliggende drift i de øvrige selskap i SpareBank 1 Gruppen er god.

SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet ble 66 millioner kroner (61 millioner), redusert med 4 millioner i avvik mellom foreløpig og endelig regnskap for 2016.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er opprettet av bankene i SpareBank 1-alliansen for å dra nytte av markedet for obligasjoner med fortrinnsrett. Bankene selger de best sikrede boliglånene til selskapet noe som gir redusert finansieringskostnad. Per 31. mars 2017 har banken solgt lån for 34 milliarder kroner (33 milliarder kroner) til SpareBank 1 Boligkreditt, tilsvarende 37 prosent (40 prosent) av samlede utlån til privatmarkedet.

Bankens eierandel i SpareBank 1 Boligkreditt er 19,1 prosent, og bankens andel av resultatet i selskapet i første kvartal 2017 var minus 24 millioner kroner (pluss 24 millioner). Resultatandelen i første kvartal 2017 er svekket av urealiserte tap på selskapets basisswapper med 48 millioner kroner. Porteføljen av basisswapper verdivurderes kvartalsvis, og kan gi store resultatsvingninger fra kvartal til kvartal. Viktige drivere er hvilke valutaer det er handlet i, endringer i valutakurser og løpetider for utstedelser.

I første kvartal 2016 var resultatandelen løftet av urealiserte gevinster på basisswappene med 7 millioner kroner.

SpareBank 1 Næringskreditt

SpareBank 1 Næringskreditt er etablert etter samme modell, og med samme administrasjon, som SpareBank 1 Boligkreditt. Per første kvartal 2017 er utlån på 2,2 milliarder kroner (1,5 milliarder) solgt til SpareBank 1 Næringskreditt.

SpareBank 1 SMN eier 36,47 prosent av selskapet, og bankens andel av resultatet for første kvartal 2017 ble 8 millioner kroner (8 millioner). Bankens eierandel reflekterer bankens relative andel av solgte lån til næringseiendom og bankens eierandel i BN Bank. Av utlånene i SpareBank 1 Næringskreditt er 78 prosent solgt fra BN Bank.

SpareBank 1 Kredittkort

Resultatet for første kvartal ble 9 millioner kroner (34 millioner). SpareBank 1 Kredittkort eies av SpareBank 1-bankene, og SpareBank 1 SMN har en eierandel på 17,91 prosent. SpareBank 1 SMN sin andel av resultatet i første kvartal 2017 ble 2 millioner kroner (6 millioner) og andel av porteføljen utgjør 840 millioner kroner (815 millioner).

BN Bank

SpareBank1 SMN eier 33,0 prosent av BN Bank per 31. mars 2017.  

Resultatet i BN Bank i første kvartal ble 89 millioner kroner (60 millioner) som gir en avkastning på egenkapitalen på om lag 10,2 prosent (6,8 prosent). SpareBank 1 SMNs andel av resultatet i BN Bank i første kvartal 2017 ble 29 millioner kroner (20 millioner). Resultatforbedringen er følge av god drift, inntektsføring av tap og god avkastning finansielle investeringer

Etter beslutning om avvikling av satsingen på finansiering av næringseiendom er næringslivsporteføljen redusert med 17 milliarder kroner tilsvarende 55 prosent siden 30. juni 2015. Dette har bidratt til bedring av soliditeten i SpareBank 1 SMN og til forbedret lønnsomhet i den resterende næringslivsporteføljen i BN Bank.

BN Bank skal hovedsakelig satse på personmarked noe som gjenspeiles i den sterke veksten i boliglån.

BN Bank har vedtatt å styrke produktplattformen gjennom en forsiktig satsing på forbrukslån. I tillegg har selskapet i samarbeid med EiendomsMegler 1 Midt Norge etablert selskapet BN Bolig, hvor BN Bank har en eierandel på 50 prosent. Satsingen på eiendomsmegling i Oslo-markedet skal bidra til sterkere boliglånsvekst for BN Bank i dette markedet. For å understøtte satsingen på eiendomsmegling har bankens styre også vedtatt en nysatsing på prosjektfinansiering av boligprosjekter. Dette vil være en kontrollert satsing med gradvis oppbygging av porteføljen.

SpareBank 1 Mobilbetaling (mCASH)

SpareBank 1 Mobilbetaling står bak den mobile betalingsløsningen mCASH. Ved utgangen av første kvartal 2017 hadde over 6.000 organisasjoner og 9.300 utsalgssteder tatt i bruk mCASH. Total antall registrerte brukere av mCASH var nær 550.000. Resultatet i selskapet i første kvartal 2017 viser et underskudd på 27 millioner kroner og SpareBank 1 SMN sin andel av underskuddet er 5 millioner kroner. SpareBank 1 SMN har i tillegg tatt inn minus 7 millioner kroner som er korreksjon av 2016-resultatet. Selskapet er eid av SpareBank 1-bankene, hvor SpareBank 1 SMN har en eierandel på 19,7 prosent.

13. februar 2017 ble det gjort kjent at SpareBank 1 SMN går sammen med 105 andre banker om Vipps som mobil betalingsløsning.

Vipps er en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier med om lag 50 prosent av aksjene. SpareBank 1-alliansen blir nest største eier med 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika Alliansen 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent. Dette innebærer at merkevaren mCASH blir tatt ut av markedet i løpet av 2017. Det nye selskapet skal bygge videre på SpareBank 1 Mobilbetaling, med nye eiere i tråd med eierskapet skissert over.

Nye Vipps blir et sterkt norsk selskap som vil stå godt rustet i kampen mot store nordiske og internasjonale aktører innen mobilbetaling. Selskapet skal utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. At kompetanse og teknologi nå samles i ett sterkt norsk selskap vil komme kundene til gode.
 
SpareBank 1 sine 550 000 mCASH-kunder vil bli invitert med over i det nye selskapet, hvor betalingsløsninger utviklet av de respektive bankene blir inkludert. Kundene vil beholde de samme mulighetene som de har hatt som brukere av mCASH. Teknologien overføres til det nye selskapet, som selv vil vurdere hvordan denne teknologien kan utnyttes videre.

Driftskostnader

Samlede kostnader ble 571 millioner kroner (489 millioner) i første kvartal 2017. Av økningen på 82 millioner kroner tilskrives 40 millioner kroner SpareBank 1 SMN Regnskapshusets oppkjøp av Økonomisenteret. I andre datterselskaper har kostnadene økt med 24 millioner, hovedsakelig i SpareBank 1 Markets (13 millioner kroner) og EiendomsMegler 1 Midt-Norge (7 millioner kroner) hvorav endel engangskostnader. I tillegg utgjør satsingen på BN Bolig en kostnad i første kvartal 2017 på 8 millioner kroner. BN Bolig er innkonsolidert som datterselskap av EiendomsMegler 1 Midt-Norge.

I morbanken økte kostnadene med 16 millioner kroner til 306 millioner kroner. Av dette utgjør finansskatt innført med virkning fra 2017 6 millioner kroner. Øvrig kostnadsvekst sammenlignet med 1. kvartal 2016 er knyttet til endringer i pensjonsordning og teknologiutvikling. Alle ansatte i konsernet er fra 2017 over på innskuddsbasert pensjonsordning.

Antall årsverk er i 2017 redusert fra 630 til 623 og skal ned til 590 i løpet av 2017. Med dette vil bemanningen i morbanken være redusert med 130 årsverk siden 2014. Endret kundeadferd og ny teknologi legger til rette for økt effektivisering og målet om nullvekst i kostnader opprettholdes også for 2017.

Kostnader i forhold til inntekter ble i konsernet 51 prosent (47 prosent).

Tap og mislighold

I første kvartal 2017 ble tap på utlån og garantier 89 millioner kroner (170 millioner)

På utlån til næringslivskunder er det i første kvartal 2017 netto tap på 87 millioner kroner (159 millioner). Tapene i første kvartal 2017 er som i 2016 i all hovedsak knyttet til et fåtall engasjementer innenfor offshore. De fleste offshoreengasjementer med behov for restrukturering er nå restrukturert eller i siste fase av restrukturering og det er med bakgrunn i dette at årets tap relatert til offshore vurderes å bli lavere enn i 2016. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt utviklingen til den fremtidige bransjen, noe som medfører at det er en viss risiko for at aktører i bransjen må gjennom en ny restrukturering om et antall år.

På privatkundeporteføljen er det i første kvartal 2017 netto tapsført 3 millioner kroner (11 millioner).

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier per første kvartal 2017 utgjorde 570 millioner kroner (200 millioner), en økning på 370 millioner siste 12 måneder.

Samlede problemlån (misligholdte og tapsutsatte) utgjør 1.289 millioner kroner (616 millioner), tilsvarende 0,92 prosent (0,48 prosent) av brutto utlån per 31. mars 2017.

Mislighold over 90 dager var 211 millioner kroner (205 millioner). I prosent av brutto utlån (inklusive lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) er misligholdet 0,15 prosent (0,16 prosent). Av samlet mislighold er det tapsavsatt 34 millioner kroner (31 millioner) tilsvarende 16 prosent (15 prosent).

Misligholdet fordeler seg på næringslivskunder med 38 millioner kroner og privatmarkedskunder med 173 millioner kroner.

Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 1.078 millioner kroner (411 millioner). Av brutto utlån utgjør dette 0,77 prosent (0,32 prosent). 536 millioner kroner (169 millioner) eller 50 prosent (41 prosent) er tapsavsatt.

Andre tapsutsatte engasjement fordeler seg på næringslivskunder med 1.045 millioner kroner og privatmarkedskunder med 33 millioner kroner.

Økte gruppevise tapsnedskrivninger

Beregning av gruppevise tapsnedskrivninger gjøres med utgangspunkt i:

 • Hendelser som har påvirket bankens portefølje (som gir migrering mellom risikoklassene)
 • Hendelser som ennå ikke har påvirket porteføljen på grunn av at bankens kredittrisikomodeller ikke fanger effektene raskt nok opp (for eksempel makroøkonomiske forhold)

Gruppevise tapsnedskrivninger knyttet til offshoresegmentet for første kvartal 2017 er økt med 10 millioner kroner ut fra oppdaterte risikovurderinger av selskaper uten individuelle nedskrivninger. Samlede gruppevise tapsnedskrivninger er med dette 349 millioner kroner (527 millioner), som utgjør 0,25 prosent (0,41 prosent) av totale utlån. Gruppevise nedskrivninger fordeler seg med 100 millioner kroner på privatmarkedet og 249 millioner kroner på næringsliv. Av avsetningen på 249 millioner kroner på næringslivsporteføljen utgjør avsetning knyttet til oljerelatert virksomhet 70 millioner kroner. Resterende gruppevise tapsnedskrivninger på næringslivsporteføljen på 179 millioner kroner fordeler seg relativt jevnt på øvrige sektorer.

Stor nedgang i gruppevise nedskrivninger siste 12 måneder har sammenheng med at det er foretatt individuelle nedskrivninger på flere offshoreengasjementer. Grunnlaget for gruppevise nedskrivninger ble dermed redusert.

Forvaltningskapital 142 milliarder kroner

Konsernets forvaltningskapital per første kvartal 2017 var 142 milliarder kroner mot 134 milliarder per første kvartal 2016.

Per første kvartal 2017 er utlån på samlet 35,9 milliarder kroner (34,2 milliarder kroner) solgt fra SpareBank 1 SMN til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt. Disse lånene fremkommer ikke som utlån i bankens balanse. Kommentarene som omhandler vekst i utlån inkluderer utlån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt.

Høy vekst i utlån til bolig

Samlede utlån har økt med 10,5 milliarder kroner (6,6 milliarder) tilsvarende 8,1 prosent (5,4 prosent) siste 12 måneder og var 140,0 milliarder (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) per første kvartal 2017. Utlånene økte i første kvartal med 2,5 milliarder kroner tilsvarende 1,8 prosent.

Utlån til næringslivskunder er økt med 1,5 milliarder kroner (nedgang 0,5 milliarder) tilsvarende 3,1 prosent (reduksjon 1,2 prosent) siste 12 måneder. Samlede utlån til næringslivskunder utgjorde 48,7 milliarder kroner per første kvartal 2017. I første kvartal økte utlån til næringslivet med 0,6 milliarder kroner tilsvarende 1,2 prosent.

Utlån til privatkunder økte med 9,0 milliarder kroner (7,2 milliarder) til 91,3 milliarder siste 12 måneder, som tilsvarer en vekst på 11,0 prosent (9,5 prosent). I første kvartal økte utlån til privatkunder med 1,9 milliarder tilsvarende 2,2 prosent.

Utlån til privatkunder utgjorde 65 prosent (64 prosent) av brutto utlån (inklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt) til kunder per første kvartal 2017. (Fordelt i henhold til sektor - se note 5).

Innskudd

Innskudd fra kunder økte med 6,3 milliarder kroner (3,3 milliarder) siste 12 måneder til 70,2 milliarder kroner per første kvartal 2017. Dette tilsvarer en vekst på 9,9 prosent (5,4 prosent). I første kvartal økte samlede innskudd med 3,0 milliarder kroner tilsvarende 4,5 prosent.

Innskudd fra privatkunder økte siste 12 måneder med 1,4 milliarder kroner (1,8 milliarder) tilsvarende 5,0 prosent (6,9 prosent) og var 29,8 milliarder per 31. mars 2017. Ved utgangen av første kvartal var innskudd fra privatkunder uendret sammenlignet med årsskiftet.

Innskudd fra næringslivskunder økte med 4,9 milliarder (1,4 milliarder) til 40,4 milliarder tilsvarende 13,8 prosent (4,2 prosent). I første kvartal 2017 økte innskudd fra næringslivskunder med 3,0 milliarder kroner tilsvarende 8,1 prosent.

(Fordelt i henhold til sektor - se note 9).

Investeringsprodukter

Samlet kundeportefølje av investeringsprodukter ført utenfor bankens balanse var per første kvartal 2017 på 9,0 milliarder kroner (7,8 milliarder), en økning på 16 prosent siden første kvartal 2016. Det er oppnådd god vekst både i aksjefond og aktivt forvaltning. Veksten er drevet av både nysalg og verdiøkning.

  Januar-Mars  
Investeringsprodukter, kundeporteføljer (mill. kr) 2017 2016 Endring
Verdipapirfond 5.405 4.818 587
Spareforsikring 777 669 108
Aktiv forvaltning 2.853 2.279 574
Totalt 9.035 7.766 1.269

Forsikringsprodukter

Bankens forsikringsportefølje har hatt en vekst i premievolum på 65 millioner kroner tilsvarende på 5 prosent siste 12 måneder. Veksten har vært størst på personforsikring med 34 millioner kroner tilsvarende 12 prosent.

 

  Januar-Mars  
Forsikring, premievolum (mill. kr) 2017 2016 Endring
Skadeforsikring 742 725 17
Personforsikring 310 276 34
Tjenestepensjon 213 199 14
Totalt 1.265 1.200 65

Privatmarked

Driftsinntektene i første kvartal 2017 økte sammenlignet med første kvartal 2016, og ble samlet 432 millioner kroner (402 millioner) med 259 millioner kroner (236 millioner) i rentenetto og 173 millioner kroner (166 millioner) i provisjonsinntekter. Økte inntekter er resultat av høy boliglånsvekst og godt salg av andre finansielle produkter. Avkastning på anvendt kapital i privatmarkedssegmentet ble 14,9 prosent (12,9 prosent). Som anvendt kapital er regulatorisk kapital på 15,0 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting for ren kjernekapitaldekning.

Utlånsmarginen i første kvartal 2017 ble 1,71 prosent (1,78 prosent), mens innskuddsmarginen ble 0,26 prosent (0,24 prosent) målt mot 3 måneders Nibor. Gjennomsnittlig 3 måneders Nibor er ved utgangen av 1 kvartal redusert sammenlignet med årsskiftet, men på samme nivå som for ett år siden.

Siste 12 måneder ble utlåns- og innskuddsvekst i privatmarkedet henholdsvis 10,5 prosent (9,2 prosent) og 3,8 prosent (5,9 prosent).

Det er gjennomgående lav risiko i utlån til privatkunder, og dette reflekteres i fortsatt svært lave tap. Det er ingen indikasjoner på økte taps- og misligholdsnivåer i bankens boliglånsportefølje. Låneporteføljen er sikret med pant i boligeiendom, og verdiutviklingen på boliger har vært tilfredsstillende i bankens markedsområde sett under ett.

Næringsliv

Driftsinntektene ble 325 millioner kroner (294 millioner) i første kvartal 2017. Netto renteinntekter ble 276 millioner kroner (243 millioner), mens andre inntekter ble 49 millioner kroner (51 millioner).

Avkastning på anvendt kapital for næringslivssegmentet ble 9,6 prosent for første kvartal 2017 (3,1 prosent). Som anvendt kapital i første kvartal 2017 er regulatorisk kapital på 15,0 prosent benyttet, tilsvarende konsernets målsetting for ren kjernekapitaldekning.

Utlåns- og innskuddsmargin ble henholdsvis 2,62 prosent (2,57 prosent) og -0,22 prosent i første kvartal 2017 (-0,15 prosent).

Utlånene økte med 0,7 prosent (nedgang 2,9 prosent) mens innskuddene økte med 17,9 prosent (5,1 prosent) siste 12 måneder.

Datterselskaper

Samlet resultat i bankens datterselskaper i første kvartal 2017 ble 57,4 millioner kroner (51,4 millioner) før skatt.

 

  Januar-Mars  
Resultat før skatt (mill. kr) 2017 2016 Endring
EiendomsMegler 1 Midt-Norge 4,0 10,0 -6,0
SpareBank 1 Finans Midt-Norge  28,1 23,4 4,7
SpareBank 1 Regnskapshuset SMN 15,5 4,3 11,2
Allegro Kapitalforvaltning 1,0 0,6 0,4
SpareBank 1 SMN Invest  0,9 9,9 -9,0
SpareBank 1 Markets  2,5 3,2 -0,7
Andre selskaper 5,4 0,1 5,4
Sum 57,4 51,4 6,0

EiendomsMegler 1 Midt-Norge er markedsleder i Trøndelag og Møre og Romsdal med en svært sterk markedsandel i hele markedsområdet, særlig i Trondheim. I tillegg har selskapet i samarbeid med BN Bank etablert selskapet BN Bolig, hvor EiendomsMegler 1 og BN Bank har en eierandel på 50 prosent hver. Dette er en satsing på eiendomsmegling i Oslo-markedet som i tillegg til økte inntekter fra eiendomsmegling skal bidra til sterkere boliglånsvekst for BN Bank i dette markedet.

EiendomsMegler 1 Midt-Norge sitt resultat før skatt i første kvartal 2017 ble 4,0 millioner kroner (10,0 millioner). Resultatet er svekket av 8 millioner i oppstartskostnader i BN Bolig i og med at EiendomsMegler 1 Midt-Norge fullkonsoliderer resultatet fra BN Bolig som datterselskap.

Antall solgte boligenheter var 1.719 i første kvartal 2017 mot 1.602 i tilsvarende periode i fjor.

SpareBank 1 Finans Midt-Norge hadde et resultat før skatt på 28,1 millioner kroner (23,4 millioner) i første kvartal 2017, og har positiv resultatutvikling som følge av økte inntekter og lave tap. Selskapet forvaltet ved kvartalsskiftet leasing- og billånsavtaler for til sammen 5,4 milliarder kroner, der leasingavtalene utgjør 2,5 milliarder og billån 2,9 milliarder. Det har vært god vekst, og spesielt på billån.

SamSpar-bankene i SpareBank 1 hadde ved kvartalsskiftet en eierandel i SpareBank 1 Finans Midt-Norge på 27,9 prosent og Sparebanken Sogn og Fjordane en eierandel på 7,5 prosent. SpareBank 1 SMN har 64,6 prosent av aksjene i SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN oppnådde i første kvartal 2017 et overskudd før skatt på 15,5 millioner kroner (4,3 millioner). Resultatøkningen er knyttet til effekter av oppkjøp og god drift.

Selskapet retter seg mot SMB-segmentet med en teknologisk moderne distribusjonsmodell og et bredt tjenestespekter. 

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN overtok alle aksjer i Økonomisenteret med omlag 110 ansatte med virkning fra 1. januar 2017. Selskapet vil etter dette ha 360 ansatte og en årsomsetning på 360 millioner kroner. Dette har bidratt til resultatforbedringen i første kvartal og medført betydelig økning i både inntekter og kostnader.

Allegro Kapitalforvaltning forvalter porteføljer for kunder primært i SpareBank 1 SMN og SamSpar-bankene. Bankene er selskapets distribusjonskanal. Resultat før skatt i selskapet ble i første kvartal 2017 1,0 millioner kroner (0,6 millioner). Selskapet forvalter en portefølje på 6,7 milliarder kroner (5,6 milliarder).

SpareBank 1 SMN Invest har som formål å investere i aksjer, hovedsakelig i regionale virksomheter. Selskapet hadde et resultat før skatt i første kvartal 2017 på 0,9 millioner kroner (9,9 millioner). Verdiendringer og realisering av tap eller gevinster i selskapets samlede aksjebeholdning representerer minus 1,8 millioner kroner av resultatet. Selskapet har i tillegg eierinteresser i eiendomsselskapet Grilstad Marina og resultatandelen herfra var 2,7 millioner kroner i første kvartal 2017.

SpareBank 1 Markets er datterselskap av SpareBank 1 SMN med eierandel på 73,5 prosent. SpareBank 1 Markets har hovedkontor i Oslo og avdelinger i Trondheim og Ålesund. Det er 105 ansatte i selskapet.

SpareBank 1 Markets er et verdipapirforetak med et komplett produktspekter. Selskapets ambisjon er å være et lønnsomt kapitalmarkedsmiljø som i samarbeid med eierbankene kan levere alle kapitalmarkedstjenester. 

Selskapets resultat før skatt i første kvartal 2017 ble 2,5 millioner kroner mot 3,2 millioner i første kvartal 2016. Det har vært positiv resultatutvikling i selskapet de siste kvartalene.

SpareBank 1 Markets har i løpet av første kvartal 2017 gjennomført flere ansettelser som forventes å bidra til å styrke inntjeningen i selskapet når ansettelsene når normalisert inntjeningskraft.

Det er inngått avtale om at SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge. De to selskapene fusjoneres og blir sentral i SpareBank 1 Markets sin nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet forvaltningskapital på ti milliarder kroner.

I SpareBank 1 SMNs markedsområde er selskapet det ledende kapitalmarkedsmiljøet. SpareBank 1 Markets har hovedfokus på kunder hvor selskapet selv har en sterk konkurranseposisjon alene eller i samspill med eierbankene.

Andre selskaper

Andre selskaper representerer hovedsakelig eiendomsselskaper hvor SpareBank 1 SMN med datterselskaper er største leietaker.

Tilfredsstillende finansiering og god likviditet

Banken har en konservativ likviditetsstrategi. Strategien legger vekt på å ha likviditetsreserver som sikrer banken overlevelse i tolv måneder med ordinær drift og uten behov for ny ekstern finansiering.

Banken har likviditetsreserver på 20 milliarder kroner og er dermed finansiert i 23 måneder med ordinær drift uten ny ekstern finansiering.

Finansdepartementet stiller krav til at alle kredittinstitusjoner skal ha tilstrekkelige likviditetsbuffere til å tåle perioder med begrenset tilgang på markedsfinansiering. Liquidity Coverage Ratio (LCR) måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stressituasjon.

LCR er beregnet til 136 prosent per 31. mars 2017. 

Banken har god diversifisering mellom ulike finansieringskilder og -produkter. Andelen pengemarkedsfinansiering over ett år var ved utgangen av første kvartal på 85 prosent (84 prosent). Tilgangen på finansiering i markedet er tilfredsstillende.

SpareBank 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, og per 31. mars 2017 var utlån på samlet 34 milliarder kroner solgt til SpareBank 1 Boligkreditt.

Rating

Bankens rating hos Moody’s og Fitch Ratings er henholdsvis A1 (outlook stable) og A- (outlook stable). 

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning per 31. mars 2017 ble 14,8 prosent (13,6 prosent). Endringen siste tolv måneder tilskrives:

 • Ren kjernekapital har økt med 1,0 milliarder kroner tilsvarende 9 prosent. Dette er i all hovedsak tilbakeholdt overskudd
 • Samlet kapitalbehov er uendret siste tolv måneder. Det har vært reduksjon i utlån til næringseiendom i BN Bank og redusert kapitalbehov knyttet til overgangsordningen. I morbanken har utlånsveksten vært relativt høy på boliglån mens lån til næringslivet har hatt lav vekst. 

Per 31. mars 2017 er regulatoriske krav til ren kjernekapital på 11,5 prosent, inkludert kombinerte bufferkrav.

Finanstilsynets endelige vurdering av tillegg for risikoer som ikke dekkes tilstrekkelig av pilar 1 ble fastsatt til 2,1 prosent. Påslaget er hovedsakelig knyttet til eierrisiko, markedsrisiko samt konsentrasjonsrisiko på kreditt. 15. desember 2016 besluttet Finansdepartementet at motsyklisk buffer skal økes med ytterligere 0,5 prosent til 2,0 prosent med virkning fra 31. desember 2017. Styret har derfor besluttet å øke kapitalmålet til 15 prosent for å sikre en tilstrekkelig buffer. Kapitaloppbyggingen skal skje uten gjennomføring av emisjon.

Styret i SpareBank 1 SMN gjør løpende vurderinger av kapitalsituasjonen og fremtidige kapitalkrav.

Bankens egenkapitalbevis (MING)

Bokført verdi per egenkapitalbevis per 31. mars 2017 var 72,03 kroner (67,37 kroner), og resultatet per egenkapitalbevis ble 1,73 kroner (1,49 kroner).

Per 31. mars 2017 var kursen 66,50 kroner (52,75 kroner), og det er i 2017 utbetalt et utbytte for 2016 på 3,00 kroner per bevis (2,25 kroner).

Pris/Inntjening ble 9,59 og Pris/Bok 0,92 per 31. mars 2017.

Representantskapet har vedtatt en justering av bankens utbyttepolitikk. Følgende formulering var gjeldende frem til justeringen: "SpareBank1 SMN legger til grunn at inntil halvparten av eierkapitalens overskudd utbetales som utbytte, og tilsvarende halvparten av grunnfondskapitalen utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse". Ny formulering er som følger:  "SpareBank1 SMN legger til grunn at omlag halvparten av eierkapitalens overskudd utbetales som utbytte, og tilsvarende halvparten av grunnfondskapitalen utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse". Vedtaket innebærer at en utbyttebegrensning blir opphevet.

Representantskapet har også vedtatt å redusere antallet medlemmer fra 43 til 32. Sammensetningen av representanter er endret slik at representasjon fra offentlige er redusert, mens ansatte og innskytere har fått en økt representasjon. Egenkapitalbeviseiernes relative andel er uendret. Det er i tillegg gjort vedtak som gir egenkapitalbeviseierne større innflytelse ved beslutninger som berører eierandelskapitalen.

Risikoforhold

Problemlån knyttet til offshorenæringen er fortsatt på et relativt høyt nivå ved utgangen av første kvartal 2017, men har sammen med tapene vist en fallende trend. Økning i individuelle nedskrivninger samt gruppevise nedskrivninger kan i all hovedsak tilskrives kunder i dette markedssegmentet, noe som underbygges av rapportering fra Norges Banks Regionale nettverk. Banken ser i liten grad smitteeffekter over til resten av utlånsporteføljen. Kredittkvaliteten i den øvrige utlånsporteføljen er tilfredsstillende, og taps- og misligholdsnivået i øvrige porteføljer er lavt.

Banken legger til grunn fortsatt lav, men stigende vekstrate i BNP. Kronen har styrket seg, og dermed redusert noe av drahjelpen for norsk eksportnæring, og vil delvis motvirke noe av disse effektene. Banken legger også til grunn en moderat vekst i kredittetterspørsel fra midtnorsk næringsliv fremover som følge av fortsatt lavt investeringsnivå.

Banken forventer at arbeidsledigheten fortsatt vil være relativt lav, og med et fortsatt lavt rentenivå anser banken at tapsrisiko i bankens privatmarkedsportefølje fortsatt vil være lav.

Kredittetterspørselen fra norske husholdninger er fortsatt høyere enn lønnsveksten og vil i stor grad påvirkes av utviklingen i boligprisene. Finansdepartementet besluttet å øke motsyklisk buffer fra 1,5 prosent til 2,0 prosent. Endringen trer i kraft 31. desember 2017.  Banken vurderer at økt motsyklisk buffer kun vil ha marginal effekt på husholdningenes låneetterspørsel samt utvikling i boligpriser. Dersom boligprisene stagnerer eller faller vil det være en risiko for at husholdningenes sparerate øker, og at dette vil gi redusert omsetning for deler av norsk næringsliv.

Bankens resultat påvirkes direkte og indirekte av svingningene i verdipapirmarkedene. Den indirekte effekten skyldes i all hovedsak bankens eierandel i SpareBank 1 Gruppen hvor både forsikringsvirksomheten og fondsforvaltningsaktivitetene påvirkes av svingningene.

Banken er også eksponert for risiko knyttet til tilgang på ekstern finansiering. Dette reflekteres i bankens konservative likviditetsstrategi (se forøvrig avsnittet foran om finansiering og likviditet).

Utsikter

SpareBank 1 SMN har i første kvartal 2017 hatt en resultatutvikling som vurderes som lavere enn målsatt nivå, men tilfredsstillende i et utfordrende marked.

Tapene i første kvartal 2017 er hovedsakelig innenfor offshoresegmentet, og det er få og små tap i øvrige segmenter. Forventninger fra regionalt nettverk (spørreundersøkelse gjennomført av Norges Bank) tilsier at tapsnivåene fremover også vil være innenfor offshoresegmentet. Styret legger til grunn at tapene innenfor offshoresegmentet vil bli lavere i 2017 enn i 2016. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i segmentet, og det er risiko for at bransjen må gjennom ytterligere restruktureringer om noen år. Banken følger fortsatt denne næringen nøye.

For å øke konsernets lønnsomhet er det iverksatt et lønnsomhetsprosjekt som skal effektivisere egenkapitalanvendelsen, bedre risikoprising og øke produktdekningen for å styrke provisjonsinntektene. Banken skal oppnå kostnadseffektiv drift gjennom effektivisering av distribusjon og arbeidsprosesser. Bruk av ny teknologi vil bidra til økt salgskraft og effektivisering av prosesser. SpareBank 1 SMN har en målsetting om nullvekst i kostnader i morbanken i 2017.

Styret er godt fornøyd med konsernets prestasjoner og resultat så langt i 2017.

 

           Trondheim, 3. mai 2017  
           Styret i SpareBank 1 SMN  
     
     
Kjell Bjordal   Bård Benum Paul E. Hjelm-Hansen  
Styrets leder Nestleder  
     
     
Aud Skrudland   Morten Loktu Janne Thyø Thomsen
     
     
     
 Arnhild Holstad   Erik Gunnes Venche Johnsen
   Ansatterepresentant  Ansatterepresentant 
     
     
     
    Finn Haugan 
    Konsernsjef

 

 

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN