Balanse

Morbank     Konsern 
31.12.16 31.3.16 31.3.17 (mill. kr) Note 31.3.17 31.3.16 31.12.16
315 1.241 1.171 Kontanter og fordringer på sentralbanker   1.171 1.241 315
8.203 6.103 7.640 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   3.008 2.324 3.892
96.499 90.652 98.056 Netto utlån til kunder 5 103.204 94.606 101.354
17.636 15.956 18.786 Sertifikater og obligasjoner  15 18.704 15.956 17.557
4.812 8.180 4.746 Derivater 15 4.701 8.091 4.752
248 336 340 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 15 1.676 1.644 1.542
3.766 3.622 3.776 Investering i eierinteresser   5.974 5.759 5.638
3.005 2.814 2.962 Investering i konsernselskaper   - - -
226 330 226 Virksomhet holdt for salg   15 214 15
470 470 475 Immaterielle eiendeler   686 566 639
882 2.398 1.171 Øvrige eiendeler 12 2.903 3.943 2.376
136.062 132.101 139.349 Eiendeler   142.042 134.345 138.080
10.299 8.549 6.598 Innskudd fra kredittinstitusjoner   6.959 8.549 10.509
68.391 64.815 71.224 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 70.176 63.851 67.168
36.317 35.888 39.901 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 14 39.901 35.888 36.317
3.973 6.211 3.644 Derivater 15 3.509 6.237 4.074
731 1.294 1.939 Annen gjeld 13 2.979 2.279 1.531
- - - Virksomhet holdt for salg   0 5 0
3.140 3.485 3.160  Ansvarlig lånekapital  14 3.203 3.485 3.182
122.850 120.242 126.466 Sum gjeld   126.727 120.294 122.781
2.597 2.597 2.597  Eierandelskapital    2.597 2.597 2.597
-0 -0 -0  Egenbeholdning eierandelskapital    -7 -6 -4
895 895 895  Overkursfond    895 895 895
4.487 3.790 4.487  Utjevningsfond    4.470 3.782 4.484
389 - -  Avsatt utbytte   - - 389
220 - -  Avsatt gaver    - - 220
4.498 4.105 4.498  Grunnfondskapital    4.498 4.105 4.498
126 279 126  Fond for urealiserte gevinster    139 290 139
- - -  Annen egenkapital    1.921 1.705 1.656
- 193 279  Ordinært resultat    358 311 -
       Ikke-kontrollerende eierinteresser    443 372 425
13.212 11.859 12.883  Sum egenkapital    15.315 14.051 15.299
136.062 132.101 139.349  Gjeld og egenkapital    142.042 134.345 138.080

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN