Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
      Januar - September     Januar - September      
2016 3.kv.16 3.kv.17 2016 2017 (mill. kr) Note 2017 2016 3.kv.17 3.kv.16 2016
3.401 826 893 2.539 2.652 Renteinntekter    2.836 2.680 959 874 3.597
1.717 426 399 1.292 1.229 Rentekostnader   1.233 1.289 400 425 1.714
1.684 400 494 1.248 1.422 Netto renteinntekter 10 1.603 1.391 559 449 1.883
971 252 294 734 807 Provisjonsinntekter   1.018 952 360 326 1.251
85 22 25 63 70 Provisjonskostnader   120 99 46 34 133
36 9 9 26 26 Andre driftsinntekter   577 407 168 120 556
922 239 278 697 763 Netto provisjons- og andre inntekter   1.475 1.260 482 412 1.674
817 13 0 593 608 Utbytte   5 87 1 13 88
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 290 349 126 103 423
188 80 64 143 97 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 209 281 108 157 434
1.006 93 64 736 705 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 504 717 235 274 944
3.612 732 837 2.680 2.891 Sum inntekter   3.582 3.368 1.276 1.134 4.502
536 139 146 439 449 Personalkostnader   1.063 908 357 294 1.159
615 156 155 459 465 Andre driftskostnader   688 613 225 210 844
1.151 294 301 898 914 Sum driftskostnader 11 1.751 1.521 582 504 2.003
2.461 438 535 1.783 1.977 Resultat før tap   1.831 1.847 694 630 2.499
502 127 85 408 252 Tap på utlån, garantier m.v. 2,6,7 263 417 88 130  516
1.959 311 451 1.375 1.725 Resultat før skatt  3 1.568 1.430 607 500 1.983
290 70 111 196 279 Skattekostnad   320 242 115 85 341
-13 - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 2 -3 -0 -1 4
1.655 241 340 1.179 1.446 Periodens resultat   1.250 1.185 491 414 1.647
          Kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   1.231 1.158 490 405 1.606
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 19 27 2 9 41
                       
          Resultat per egenkapitalbevis*    6,06 5,70 2,41 2,00 7,91
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   6,06 5,70 2,41 2,00 7,91
* Resultat multiplisert med ek-beviseiernes andel av resultatet dividert på antall ek-bevis           

 

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
      Januar - September    Januar - September      
2016 3.kv.16 3.kv.17 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 3.kv.17 3.kv.16 2016
1.655 241 340 1.179 1.446 Periodens resultat 1.250 1.185 491 414 1.647
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-75 - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner - - - - -77
19 - - - - Skatt på estimatavvik pensjon - - - - 19
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak -1 -19 -1 4 -1
-56 - - - - Sum  -1 -19 -1 4 -58
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
-52 - -3 -52 6 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 6 -52 -3 - -50
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 -15 0 1 -7
-52 - -3 -52 6  Sum  7 -67 -3 1 -58
1.547 241 337 1.127 1.452 Totalresultat 1.257 1.099 487 420 1.531
          Kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 1.238 1.072 485 411 1.490
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 19 27 2 9 41

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN