Egenkapitalbevisbrøk

(mill. kr) 30.9.17 31.12.16
Eierandelskapital 2.597 2.597
Utjevningsfond 4.487 4.487
Overkursfond 895 895
Fond for urealiserte gevinster 81 81
Annen egenkapital 4 -
A. Sum egenkapitalbeviseiernes kapital 8.064 8.060
Grunnfondskapital 4.498 4.498
Fond for urealiserte gevinster 45 45
Annen egenkapital 2 -
B. Sum grunnfondskapital 4.545 4.543
Avsetning gaver - 220
Avsatt utbytte - 389
Egenkapital ekskl. periodens resultat 12.609 13.212
Egenkapitalbevisbrøk A/(A+B) 64,0 % 64,0 %
     
Egenkapitalbevisbrøk til disponering 64,0 % 64,0 %

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN