Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern  
  1. halvår   1. halvår  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
1.655 938 1.106 Resultat etter skatt 759 771 1.647
34 21 22 + Av- og nedskrivninger 49 48 98
502 281 167 + Tap på utlån/garantier 175 287 516
2.191 1.240 1.295 Tilført fra årets virksomhet 983 1.107 2.261
2.310 308 109 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -348 45 2.234
-1.586 534 -41 Økning/(reduksjon) annen gjeld 126 580 -1.601
-7.405 -3.408 -4.401 Reduksjon/(økning) utlån -5.210 -3.832 -8.454
-2.318 -4.034 -1.800 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner -1.105 -3.606 -1.485
3.299 2.935 8.104 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 8.391 2.941 3.078
2.144 2.058 -1.038 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -988 2.073 2.354
-1.885 -4.187 -2.757 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -2.756 -4.110 -1.805
-3.249 -4.555 -529 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -906 -4.803 -3.418
-26 -58 -26 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -97 17 -52
-223 -234 -121 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper 239 -89 33
36 52 57 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser 146 38 -67
-213 -240 -89 B) Netto likviditetsendring investeringer 288 -34 -86
-324 73 2 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 2 116 -281
0 0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 0 0 0
-292 -292 -389 Utbetalt utbytte -389 -292 -292
-40 -40 -220 Besluttet gaveutdeling -220 -40 -40
1.162 2.983 3.358 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 3.358 2.983 1.162
507 2.724 2.751 C) Netto likviditetsendringer finansiering 2.751 2.766 549
-2.955 -2.071 2.133 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 2.133 -2.071 -2.955
3.270 3.270 315 Likviditetsbeholdning per 1.1 315 3.270 3.270
315 1.200 2.448 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 2.448 1.200 315
-2.955 -2.071 2.133 Endring 2.133 -2.071 -2.955

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN