Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv 
  2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015
Renteinntekter  945 931 917 874 896 910 962 1.058 992
Rentekostnader 424 409 424 425 424 441 489 593 525
Netto renteinntekter 521 522 493 449 472 469 473 466 467
Provisjonsinntekter 349 308 300 326 331 295 309 317 313
Provisjonskostnader 38 35 35 34 36 28 38 38 32
Andre driftsinntekter 227 182 149 120 154 134 107 99 132
Netto provisjons- og andre inntekter 538 455 414 412 448 401 378 378 413
Utbytte 3 1 1 13 73 0 3 0 22
Netto resultat fra eierinteresser 94 71 74 103 127 119 121 78 120
Netto resultat fra finansielle instrumenter 35 66 153 157 71 53 -15 -91 23
Netto avk. på finansielle investeringer 131 138 228 274 271 172 109 -13 165
Sum inntekter 1.191 1.115 1.134 1.134 1.191 1.042 959 831 1.044
Personalkostnader 362 345 251 294 318 295 280 264 283
Andre driftskostnader 236 227 231 210 209 194 235 203 213
Sum driftskostnader 598 571 482 504 528 489 515 466 496
Resultat før tap 593 544 652 630 664 553 444 364 548
Tap på utlån, garantier m.v. 86 89 99 130 118 170 56 56 35
Resultat før skatt  507 454 553 500 546 383 388 309 513
Skattekostnad 109 96 99 85 85 72 100 61 83
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 -0 7 -1 -1 -0 -0 0 -0
Periodens resultat 401 358 462 414 460 311 287 248 430

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN