Resultater fra kvartalsregnskapene

Konsern (mill. kr) 1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv  4. kv  3. kv  2. kv  1. kv 
  2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Renteinntekter  931 917 874 896 910 962 1.058 992 1.019
Rentekostnader 409 424 425 424 441 489 593 525 552
Netto renteinntekter 522 493 449 472 469 473 466 467 467
Provisjonsinntekter 308 300 326 331 295 309 317 313 306
Provisjonskostnader 35 35 34 36 28 38 38 32 27
Andre driftsinntekter 182 149 120 154 134 107 99 132 97
Netto provisjons- og andre inntekter 455 414 412 448 401 378 378 413 377
Utbytte 1 1 13 73 0 3 0 22 0
Netto resultat fra eierinteresser 71 74 103 127 119 121 78 120 129
Netto resultat fra finansielle instrumenter 66 153 157 71 53 -15 -91 23 69
Netto avk. på finansielle investeringer 138 228 274 271 172 109 -13 165 198
Sum inntekter 1.115 1.134 1.134 1.191 1.042 959 831 1.044 1.042
Personalkostnader 345 251 294 318 295 280 264 283 267
Andre driftskostnader 227 231 210 209 194 235 203 213 186
Sum driftskostnader 571 482 504 528 489 515 466 496 454
Resultat før tap 544 652 630 664 553 444 364 548 588
Tap på utlån, garantier m.v. 89 99 130 118 170 56 56 35 22
Resultat før skatt  454 553 500 546 383 388 309 513 567
Skattekostnad 96 99 85 85 72 100 61 83 126
Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt -0 7 -1 -1 -0 -0 0 -0 -0
Periodens resultat 358 462 414 460 311 287 248 430 441

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN