Resultatregnskap

Morbank     Konsern
      1. halvår     1. halvår      
2016 2.kv.16 2.kv.17 2016 2017 (mill. kr) Note 2017 2016 2.kv.17 2.kv.16 2016
3.401 849 883 1.714 1.759 Renteinntekter    1.877 1.806 945 896 3.597
1.717 424 422 866 831 Rentekostnader   833 864 424 424 1.714
1.684 424 461 848 929 Netto renteinntekter 10 1.043 942 521 472 1.883
971 247 268 482 513 Provisjonsinntekter   658 626 349 331 1.251
85 23 24 41 45 Provisjonskostnader   74 64 38 36 133
36 9 9 17 17 Andre driftsinntekter   409 287 227 154 556
922 233 253 458 485 Netto provisjons- og andre inntekter   993 849 538 448 1.674
817 551 561 580 608 Utbytte   4 74 3 73 88
- - - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 165 246 94 127 423
188 26 25 63 33 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 100 124 35 71 434
1.006 577 586 643 641 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser 269 443 131 271 944
3.612 1.234 1.300 1.948 2.054 Sum inntekter   2.306 2.234 1.191 1.191 4.502
536 152 150 300 302 Personalkostnader   706 613 362 318 1.159
615 161 158 304 311 Andre driftskostnader   463 403 236 209 844
1.151 314 307 603 613 Sum driftskostnader 11 1.169 1.016 598 528 2.003
2.461 921 993 1.345 1.441 Resultat før tap   1.137 1.217 593 664 2.499
502 113 80 281 167 Tap på utlån, garantier m.v. 6,7 175 287 86 118  516
1.959 807 913 1.064 1.274 Resultat før skatt  3 961 930 507 546 1.983
290 63 86 126 168 Skattekostnad   205 157 109 85 341
-13 - - - - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 3 2 -2 3 -1 4
1.655 745 826 938 1.106 Periodens resultat   759 771 401 460 1.647
          Kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   742 752 390 449 1.606
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat 17 19 11 11 41
                       
          Resultat per egenkapitalbevis*   3,65 3,71 1,92 2,21 7,91
          Utvannet resultat pr egenkapitalbevis   3,65 3,71 1,92 2,21 7,91
* Resultat multiplisert med ek-beviseiernes andel av resultatet dividert på antall ek-bevis            

Utvidet resultatregnskap

 

Morbank    Konsern
      1. halvår     1. halvår      
2016 2.kv.16 2.kv.17 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2.kv.17 2.kv.16 2016
1.655 745 826 938 1.106 Periodens resultat 759 771 401 460 1.647
          Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat          
-75  - - - - Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -  - - - -77
19  - - - - Skatt på estimatavvik pensjon -  - - - 19
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 -23 -2 -23 -1
-56 - - - - Sum  1 -23 -2 -23 -58
                     
          Poster som vil bli reklassifisert til resultat          
-52 -52 9 -52 9 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 9 -52 9 -52 -50
- - - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 1 -17 1 -2 -7
- - - - -  Skatt  - - - - -
-52 -52 9 -52 9  Sum  10 -69 10 -55 -58
1.547 692 835 886 1.115 Totalresultat 770 679 409 382 1.531
          Kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 753 661 398 372 1.490
          Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 17 19 11 11 41

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN