Kontantstrømoppstilling

  Morbank    Konsern  
  Januar-Mars   Januar-Mars  
2016 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 2016
1.655 193 279 Resultat etter skatt 358 311 1.647
34 10 12 + Av- og nedskrivninger 26 24 98
502 167 87 + Tap på utlån/garantier 89 170 516
2.191 371 378 Tilført fra årets virksomhet 473 505 2.261
2.310 -2.529 -231 Reduksjon/(økning) øvrige fordringer -491 -2.659 2.234
-1.586 939 270 Økning/(reduksjon) annen gjeld 274 1.069 -1.601
-7.405 -1.223 -1.644 Reduksjon/(økning) utlån -1.940 -1.361 -8.454
-2.318 -220 563 Reduksjon/(økning) utlån kredittinstitusjoner 884 82 -1.485
3.299 -276 2.833 Økning/(reduksjon) innskudd kunder 3.008 -239 3.078
2.144 394 -3.701 Økning/(reduksjon) innskudd kredittinstusjoner -3.550 394 2.354
-1.885 -204 -1.149 Reduksjon/(økning) sertifikater og obligasjoner -1.147 -204 -1.805
-3.249 -2.748 -2.682 A) Netto likviditetsendring fra virksomhet -2.488 -2.413 -3.418
-26 -46 -9 Brutto investeringer bygninger/driftsmidler -57 49 -52
-223 7 33 Netto innbetalt kapital tilknyttede selskaper/datterselskaper -70 -310 33
36 1 -92 Reduksjon/(økning) aksjer og eierinteresser -134 -112 -67
-213 -38 -68 B) Netto likviditetsendring investeringer -261 -373 -86
-324 22 21 Økning/(reduksjon) i ansvarlig lånekapital 21 22 -281
0 0 0 Innbetalinger/(utbetalinger) knyttet til eierandelskapital 0 0 0
-292 - - Utbetalt utbytte - - -292
-40 - - Besluttet gaveutdeling - - -40
1.162 734 3.585 Økning/(reduksjon) annen langsiktig gjeld 3.585 734 1.162
507 756 3.605 C) Netto likviditetsendringer finansiering 3.605 756 549
-2.955 -2.030 856 A) + B) + C) Netto endringer i likvider i året 856 -2.030 -2.955
3.270 3.270 315 Likviditetsbeholdning per 1.1 315 3.270 3.270
315 1.241 1.171 Likviditetsbeholdning ved utgangen av kvartalet 1.171 1.241 315
-2.955 -2.030 856 Endring 856 -2.030 -2.955

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN