Resultatregnskap

 

Morbank     Konsern
     Januar - Desember     Januar - Desember      
4.kv.16 4.kv.17 2016 2017 (mill. kr) Note 2017 2016 4.kv.17 4.kv.16
862 920 3.401 3.571 Renteinntekter    3.825 3.597 989 917
414 403 1.672 1.599 Rentekostnader   1.600 1.668 400 413
448 517 1.730 1.972 Netto renteinntekter 10 2.225 1.929 589 504
238 291 971 1.098 Provisjonsinntekter   1.390 1.251 372 300
22 28 85 98 Provisjonskostnader   168 133 49 35
10 12 36 38 Andre driftsinntekter   783 556 206 149
225 275 922 1.038 Netto provisjons- og andre inntekter   2.005 1.674 529 414
224 22 817 629 Utbytte   6 88 0 1
- - - - Netto resultat fra eierinteresser 3 437 423 147 74
45 49 188 146 Netto resultat fra finansielle instrumenter 3 317 434 108 153
270 71 1.006 776 Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser   760 944 256 228
943 862 3.658 3.786 Sum inntekter   4.989 4.547 1.374 1.146
98 126 536 575 Personalkostnader   1.426 1.159 362 251
156 169 615 634 Andre driftskostnader   943 844 255 231
254 295 1.151 1.209 Sum driftskostnader 11 2.369 2.003 618 482
690 567 2.506 2.577 Resultat før tap   2.621 2.544 756 664
94 72 502 323 Tap på utlån og garantier 6,7 341 516 78 99
595 495 2.004 2.253 Resultat før skatt  3 2.279 2.029 678 565
97 116 302 403 Skattekostnad   450 352 122 102
-13 - -13 - Resultat virksomhet holdt for salg, etter skatt 2,3 -1 4 -4 7
485 379 1.689 1.850 Periodens resultat   1.828 1.681 553 470
9 34  33 Hybridkapitaleiernes andel av periodens resultat   33 34 8 9
 305  237 1.058 1.162 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens resultat   1.128 1.027 341 287
172 134 597 655 Grunnfondskapitalens andel av periodens resultat   636 579 192 162
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens resultat   32 41 12 14
485 379 1.689 1.850 Periodens resultat   1.828 1.681 553 470
                   
        Resultat/ Utvannet resultat per egenkapitalbevis  17 8,71 7,93 2,63 2,21
                   

Utvidet resultatregnskap

Morbank    Konsern
    Januar - Desember    Januar - Desember    
4.kv.16 4.kv.17 2016 2017 (mill. kr) 2017 2016 4.kv.17 4.kv.16
485 379 1.689 1.850 Periodens resultat 1.828 1.681 553 470
        Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultat        
-75 -24 -75 -24 Aktuarielle gevinster og tap pensjoner -20 -77 -20 -77
19 6 19 6 Skatt på estimatavvik pensjon 5 19 5 19
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 4 -1 5 18
-56 -18 -56 -18 Sum  -11 -58 -10 -40
                 
        Poster som vil bli reklassifisert til resultat        
- 9 -52 15 Endring i virkelig verdi for investeringer tilgjengelig for salg 15 -50 9 2
- - - - Andre inntekter og kostnader tilknyttede og felleskontrollerte foretak 4 -7 2 8
- - - -  Skatt  - - - -
- 9 -52 15  Sum  19 -58 12 10
428 371 1.581 1.847 Totalresultat 1.836 1.565 554 440
 9 8 34 33 Hybridkapitaleiernes andel av periodens totalresultat 33 34 8 9
 269  232  989  1.160 Egenkapitalbeviseiernes andel av periodens totalresultat 1.132 953 341 268
151 131 558 654 Grunnfondskapitalens andel av periodens totalresultat 638 537 192 151
        Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av periodens totalresultat 32 41 13 14
428 371 1.581 1.847 Totalresultat 1.836 1.565 554 440
Utvidet resultatregnskap består av poster ført direkte mot egenkapitalen som ikke er transaksjoner med eiere, jfr IAS 1.

Regnskap og noter

© SpareBank 1 SMN